ประวิตร ลุย นครปฐม – ราชบุรี เร่งแผนแก้ท่วมลุ่มน้ำท่าจีน ยกระดับคุณภาพระบบน้ำประปา เพื่อประโยชน์ ปชข.

ลุงป้อม ลุย นครปฐม – ราชบุรี เร่งแผนแก้ท่วมลุ่มน้ำท่าจีน ยกระดับคุณภาพระบบน้ำประปา เพื่อประโยชน์ ปชข.

วันนี้ (1 ก.พ. 66) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี โดยเป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำท่าจีน ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคกลางเขต 3 โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับ และรายงานสภาพโดยทั่วไปของจังหวัด ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) รายงานผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำท่าจีนและแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญในพื้นที่ ผู้แทนกรมชลประทาน รายงานแผนการบริหารจัดการน้ำ ผลการระบายน้ำ และแผนบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ จ.นครปฐม ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำท่าจีน อ.นครชัยศรี และในพื้นที่ จ.นครปฐม จากนั้นรองนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามก้าวหน้าโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองบางแก้ว และการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งริมคลองบางแก้ว ณ วัดตุ๊กตา พร้อมพบประชาชนในพื้นที่

ก่อนเดินทางต่อไปยังสถานีผลิตน้ำโพธารามการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เพื่อติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง และ จ.ราชบุรี และตรวจเยี่ยมจุดสูบน้ำดิบผลิตน้ำประปา ณ บริเวณข้างวัดบ้านหม้อ ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี การลงพื้นที่วันนี้รองนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินงานการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในลุ่มน้ำท่าจีน และแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ซึ่งแม้ว่าโครงการแก้ปัญหาเรื่องน้ำในพื้นที่จะมีความก้าวหน้าค่อนข้างมากแล้วก็ตาม แต่เพื่อยกระดับการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพได้มอบหมายให้ สทนช. เป็นหน่วยงานหลักบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการน้ำ และแผนบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ จ.นครปฐม โดยเฉพาะการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแม่น้ำท่าจีนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัย และลดผลกระทบกับประชาชน อาทิ มอบหมายให้กรมชลประทานเร่งดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนให้เป็นไปตามแผน วางแผนบริหารจัดการน้ำในฤดูน้ำหลากให้มีประสิทธิภาพ และเร่งดำเนินการโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองบางแก้ว กรมโยธาธิการและผังเมือง เร่งก่อสร้างพนังกั้นน้ำในจุดสำคัญในแม่น้ำท่าจีน โดยเฉพาะในพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยรุนแรงในปีที่ผ่านมา เช่น บริเวณกำแพงป้องกันตลิ่งริมคลองบางแก้วให้แล้วเสร็จเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนโดยเร็ว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมส่งเสริมการเกษตร เร่งรัด ฟื้นฟู บ้านเรือนและสวนส้มโอที่ได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานประสานการทำงานร่วมกับทาง จ.นครปฐม เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ และการฟื้นฟูช่วยเหลือของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องด้วย

สำหรับ จ.ราชบุรี ซึ่งยังมีความต้องการการพัฒนาแผนงานและโครงการด้านน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องให้ครอบคลุมอยู่อีกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตน้ำประปาให้เพียงพอและมีคุณภาพ ทุกครัวเรือนต้องเข้าถึงระบบน้ำประปาได้ จึงได้มอบหมายให้ สทนช. และ จังหวัดราชบุรี วางแผนการพัฒนาแหล่งน้ำให้มีปริมาณน้ำเพียงพอ รองรับการพัฒนาของจังหวัด เป็นไปตามแผนแม่บททรัพยากรน้ำ 20 ปี การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เร่งดำเนินการขยายเขตการบริการน้ำประปาของโรงผลิตน้ำโพธาราม กปภ.สาขาสมุทรสาคร ซึ่งมีปริมาณน้ำดิบเพียงพอที่จะสามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตน้ำประปาให้สอดคล้องกับความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ จ.นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ซึ่งจะส่งผลให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดได้อย่างทั่วถึง โดยประสานงานร่วมกับกรมชลประทานในการวางแผนการจัดสรรน้ำในแม่น้ำแม่กลองให้เพียงพอสำหรับการผลิตประปา รวมถึงมอบหมายให้ สทนช. จังหวัดราชบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในเขตพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมาย ในจุดที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียอย่างเคร่งครัด

ด้าน เลขาธิการ สทนช. กล่าวเพิ่มเติมถึงผลดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญที่ผ่านมา (ปี 61 – 65) ว่าจ.นครปฐม มีแผนงาน/โครงการเกิดขึ้นรวม 756 แห่ง พื้นที่รับประโยชน์เกือบ 3 .หมื่นไร่ ประชาชน 8 หมื่นครัวเรือนได้รับประโยชน์ เช่น ก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนกระทุ่มล้ม ระยะที่ 1 อ.สามพราน ประตูระบายน้ำปากคลองพระมอพิสัย ต.บางภาษี อ.บางเลน เป็นต้น