ประวิตร ประชุมจัดทำงบ เร่งพลิกฟื้นเศรษฐกิจ วางแผนดูแลความเป็นอยู่ประชาชน

ลุงป้อม เดินหน้าแผนดูแลความเป็นอยู่ประชาชน เร่งพลิกฟื้นเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิต

วันนี้ 26 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สมช. ทำเนียบรัฐบาล

พลเอกประวิตร กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ ซึ่งมี 3 แผนงาน ได้แก่ การขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และการบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดชายแดนใต้ การแก้ไขปัญหาด้านน้ำ ทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งโดยใช้แผนแม่บทฯ น้ำ เป็นกรอบการดำเนินงานให้หน่วยงานใช้ขับเคลื่อน และแก้ไขปัญหาน้ำในทุกมิติ ​และมีแผนงบประมาณ บูรณาการน้ำ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมคิดร่วมทำเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา ด้านทรัพยากรน้ำได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมลดความซ้ำซ้อนและใช้งบประมาณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนด้านความสำคัญของโครงการด้านดิจิทัลที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานและความต่อเนื่องในการทำงานผ่านแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลสำหรับการส่งเสริมให้ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับ บุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล จากรายงาน ผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องผลักดันการพัฒนาทักษะและยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ เพื่อเป็นกำลังสำคัญ สนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อประโยชน์ในพัฒนาประเทศและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนต่อไป