รมว.สุชาติ เปิดงานวันครูแห่งชาติ จ.ชลบุรี ระลึกถึงพระคุณครู ผู้ถ่ายทอดวิชา สร้างคนดีมีคุณภาพ

รมว.สุชาติ เปิดงานวันครูแห่งชาติ จ.ชลบุรี ระลึกถึงพระคุณครู ผู้ถ่ายทอดวิชา สร้างคนดีมีคุณภาพ

วันที่ 16 มกราคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าว
ให้โอวาทเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 จังหวัดชลบุรี โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ดร.นิอร ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชลบุรี ร่วมต้อนรับ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

นายสุชาติ กล่าวว่า ครู คือบุคคลที่สำคัญอย่างยิ่งในสังคม เพราะครูคือผู้ที่มีบทบาทในการพัฒนาคนและพัฒนาชาติ ครูต้องปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให้เท่าทันกับยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือในขณะที่ต้องเผชิญกับสภาวะโรคอุบัติใหม่ ครูต้องสร้างแรงจูงใจ ทำห้องเรียนให้เป็นที่น่าสนใจ เพื่อใช้เป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ นำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงเป็นต้นแบบของผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ประกอบแต่คุณงามความดี ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งของสังคม วิชาชีพครูจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง แสดงให้เห็นว่าการศึกษาเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การถ่ายทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรม มีความจำเป็นสืบเนื่องมาแต่บรรพบุรุษ การเรียนรู้ใดๆ ก็ต้องมีครูเป็นผู้ถ่ายทอด ครูจึงเป็นผู้ที่มีทั้งศาสตร์และศิลป์ ซึ่งให้หลักการ วิธีการ ตลอดจนแนวทางที่ทุกท่านต้องผ่านระบบการศึกษามีครู ช่วยอบรมสั่งสอนเป็นพื้นฐานในการประกอบสัมมาอาชีพ ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม มีหลักในการดำเนินชีวิตจนประสบความสำเร็จ ดังนั้น การระลึกถึงพระคุณของครูจึงสมควรระลึกถึงอยู่เสมอ มิใช่เพียงเฉพาะในวันครูเท่านั้น

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า วันครูในปีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบคำขวัญวันครูไว้ว่า “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดี เป็นมงคลที่เราได้ทำบุญตักบาตรทำพิธีบูชาบูรพาจารย์ รวมถึงยกย่องเชิดชูเกียรติครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ถือเป็นการให้ขวัญกำลังใจ ปลุกจิตวิญญาณของความเป็นครู ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ และเชื่อว่าทุกท่านจะรักษาคุณงามความดีนี้ พร้อมทั้งขยายผลความดีต่อๆ ไป และขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานวันครูทุกท่าน ตลอดจนบุคลากรในองค์กร หน่วยงานทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันสนับสนุน มีส่วนร่วม ช่วยให้การจัดงานครั้งนี้สำเร็จเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์

โอกาสเดียวกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยังได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครูแห่งชาติและมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน “ครูดีศรีเอกชน”สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี ผู้บริหารโรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชลบุรี ร่วมต้อนรับ ณ ห้องลีลาวดี โรงเรียนประภัสสรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญในฐานะหัวขบวนทางเศรษฐกิจของประเทศ และอยู่ในเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี โรงเรียนจึงต้องตื่นตัว พัฒนาตลอดเวลา ดังนั้นการจะพัฒนาเด็กให้มีคุณลักษณะที่ดีได้มาตรฐานสากลนั้น คงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือกันอย่างดี และโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชลบุรีก็ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

“เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติในปีนี้ ผมขอให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
ให้มุ่งมั่นพัฒนาปรับตัว ปรับเปลี่ยนให้ทันกับสถานการณ์ และขอให้ทุกท่านมุ่งมั่นต่อการพัฒนาตนเอง และการปรับตัวในสิ่งแวดล้อมใหม่ที่จะเกิดขึ้น ในฐานะที่ท่านได้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างประเทศให้มีคุณภาพน่าอยู่และอยู่ได้อย่างมีความสุข” นายสุชาติ กล่าวท้ายสุด