รมว.สุริยะฯ มั่นใจ 7 แสนครัวเรือน ผ่านการอบรมโครงการ “พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม” บรรลุเป้าหมาย ตอกย้ำความสำเร็จสร้างชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็ง

ตามที่ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม สั่งการให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้ความช่วยเหลือประชาชนในระดับฐานราก ผ่านการจัดทำโครงการ “พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม” โดยจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน และเสริมรายได้เป็นจากการฝึกอบรมอาชีพเสริมตามความสนใจของพี่น้องประชาชนแต่ละพื้นที่ อาทิ การสอนประกอบอาหารน้ำพริกสมุนไพร และการรังสรรค์สูตรหม่าล่าอาหารปิ้งย่าง และยังมีการสอนการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในครัวเรือน เช่น ซ่อมพัดลม ซ่อมหม้อหุงข้าว และตรวจสอบคุณภาพเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ รวมไปถึงการปะยางรถยนต์ด้วยตนเอง

นายติณห์  เจริญใจ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4  กล่าวว่า ประชาชนในพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4   ให้ความสนใจและเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก โดยมีจำนวนกว่า 40,000 ครัวเรือน ซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สาขาสมุนไพร และยังมีบางกลุ่มได้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อจะพัฒนาให้เป็นอาชีพต่อไปในอนาคต

นางสาวนิลเนตร  โลหะพจน์พิลาศ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5  กล่าวว่า ทางศูนย์ได้พัฒนาอาชีพเสริมโดยเฉพาะการนำวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นมาเป็นสินค้าของชุมชน เช่น การทำไม้กวาดดอกหญ้า การทำพวงกุญแจหรือของที่ระลึกต่างๆ จากเศษผ้าที่เหลือใช้จากการตัดเย็บ ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชนได้ โดยมีพี่น้องประชาชนสนใจเข้ารับการอบรมเต็มทุกหลักสูตร

นางคนึงนิจ  ทยายุทธ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กล่าวว่า ศูนย์ได้ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมพี่น้องประชาชนในครั้งนี้เป็นอย่างมาก นอกจากการฝึกปฏิบัติแล้วยังมีการสอนวิชาเสริมให้ เช่น เทคนิคการตลาดออนไลน์หรือการสร้างแบรนด์สินค้าและรวมถึงมาตรการในการจดทะเบียนต่างๆ โดยศูนย์พร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและต่อยอดให้กับพี่น้องประชาชนที่มาฝึกอบรมในครั้งนี้

นางละเอียด มธุรส ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7  กล่าวว่า ทางศูนย์ได้ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนในภาคธุรกิจบริการเข้าร่วมอบรม โดยแนะนำให้หาจุดเด่นของชุมชนว่าเรามีอะไรที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือน ที่จะสามารถซื้อเป็นของฝาก ของที่ระลึก ที่จะทำให้นึกถึงชุมชนเราได้ โดยทางศูนย์พร้อมเป็นศูนย์กลางในการต่อยอดและส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และจะคอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป

ทั้งนี้ ภาพรวมจากการฝึกอบรมภายใต้โครงการ “พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม” ทั่วประเทศ พบว่ามีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 700,000 ครัวเรือน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมตั้งเป้าไว้ว่าโครงการนี้จะสามารถพัฒนาอาชีพเสริม ช่วยลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ให้กับทุกครัวเรือนที่เข้ามาอบรมในครั้งนี้ได้อย่างยั่งยืน