อธิบดี สถ.มอบนโยบาย ท้องถิ่นจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เน้นย้ำนโยบายสำคัญ

อธิบดี สถ. มอบนโยบาย ท้องถิ่นจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ กำชับทำงานบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

วันนี้ (6 ธันวาคม 2565) เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม สถ.— นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายให้กับท้องถิ่นจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จำนวน 11 ราย ประกอบด้วย พันจ่าตรีสำเนียง หวังเจริญ ว่าที่ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ นางวิชญา สุขกระจ่าง ว่าที่ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร นายวีรพงษ์ พงษ์บุญ ว่าที่ท้องถิ่นจังหวัดตราด นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์ ว่าที่ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก นางทิวาพรรณ สหอารักขา ว่าที่ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ นางภคมน กัมพูธนี ว่าที่ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร นางสาวศิดาภา พรธุวานนท์ ว่าที่ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม นายรภัสสิทธิ์ นิธิบุญเศรษฐ์ ว่าที่ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางทิพรวี รัตนรังสรรค์ ว่าที่ท้องถิ่นจังหวัดระยอง นายธนกฤต รัตนพันธ์ ว่าที่ท้องถิ่นจังหวัดสตูล และนางสาวมยุรีย์ หนองกาวี ว่าที่ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

อธิบดี สถ. เน้นย้ำถึงหลักสำคัญในการทำงานในพื้นที่ว่า ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ศึกษาหาข้อมูล สำรวจจุดแข็ง-จุดอ่อนของพื้นที่ มีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานท้องถิ่น เพื่อจะได้แนะนำ ให้คำปรึกษา หารือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ การปฏิบัติงานแต่ละอย่างจำเป็นต้องรู้ทุกเรื่อง รู้ให้ลึก ในกรณีที่มีสถานการณ์เร่งด่วนในพื้นที่ เบื้องต้นขอให้แจ้งผู้บังคับบัญชาโดยด่วน และขอให้รายงานให้ทราบอย่างต่อเนื่อง พร้อมประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ

นายขจร ศรีชวโนทัย กล่าวว่า ขอให้เน้นบูรณาการ อำนวยความสะดวกและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับส่วนราชการและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย ภาคราชการ วิชาการ ศาสนา เอกชน ประชาชน ประชาสังคม และสื่อมวลชน เพื่อให้งานต่าง ๆ บรรลุผล ขอให้ปฏิบัติงานโดยตอบสนองต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ด้วยความรวดเร็ว ทำงานร่วมกับนายอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอในแต่ละพื้นที่ ซึ่งรู้พื้นที่เป็นอย่างดี พร้อมทั้งเชิญชวนท้องถิ่นจังหวัดหรือท้องถิ่นอำเภอ เข้าร่วมการประกวดท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอำเภอดีเด่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นการพัฒนาคุณภาพของผู้ปฏิบัติงาน

อธิบดี สถ. ยังได้เน้นย้ำถึงนโยบายสำคัญ อาทิ การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน “1 อถล. 1 ครัวเรือน 1 ถังขยะเปียก” อยากให้ท้องถิ่นจังหวัดทุก ๆ คน ร่วมกันผลักดันให้โครงการสำเร็จลุล่วง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เวลาลงพื้นที่อยากให้เน้นย้ำถึงความสำคัญของโครงการ ให้หน่วยงานต่าง ๆ เกิดความกระตือรือร้น จากนั้น ท้องถิ่นจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้รับฟังการบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้เชี่ยวชาญในส่วนกลาง โดยมีประเด็นนโยบายที่สำคัญ ประกอบด้วย แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังของ อปท., สาระสำคัญระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565, การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่ อปท., แนวทางการลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด, การปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันของนักเรียน, การดำเนินการมาตรการเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐานสังกัด อปท., การปรับปรุงระบบการประเมินประสิทธิภาพของ อปท., การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท., การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อปท., การบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน และแนวทางการดำเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ของ อปท.