กิจกรรรมงานวันดินโลก (World Soil day) ปี 2565 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

เนื่องด้วยในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย พระราชทานแนวพระราชดำริด้านการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร โดยผ่านโครงการพระราชดำริต่าง ๆ จนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถและยอมรับไปทั่วโลก สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (IUSS) ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Soil Scientist)” เป็นพระองค์แรกของโลก ต่อมาองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ โดยรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก และบรรจุในปฏิทินการปฏิบัติงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และประเทศสมาชิกทั่วโลกจะร่วมกันจัดกิจกรรมในวันสำคัญนี้ ทั้งนี้วันที่ 5 ธันวาคม นอกจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติยังเป็นวันดินโลกอีกด้วย ซึ่งกลุ่มสมัชชาให้ความร่วมมือทรัพยากรดินโลก ได้กำหนดหัวข้อการจัดกิจกรรมวันดินโลกเป็นประจำทุกปี

กระทรวงมหาดไทย มอบให้กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับองค์การตลาด จัดกิจกรรรมงานวันดินโลก (World Soil day) ปี 2565 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายนายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน เป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมงานวันดินโลก (World Soil day) ปี 2565 โดย นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี เปิดบ้านจัดกิจกรรมงานวันดินโลก (World Soil day) ปี 2565 อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน Soils, where food begins โดยได้รับเกียรติจากนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีการประกาศเจตนารมณ์ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้เรื่องวันดินโลกให้แก่ประชาชน และภาคีเครือข่าย ให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ตลอดจนสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน เคลื่อนขบวนชาวพัฒนาชุมชน ภาคีเครือข่าย และพี่น้องประชาชน ร่วมกันขยายผลการสร้างตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข สู่งานวันดินโลก ปี 2565 World Soil Day 2022 ภายใต้แนวคิด “อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน (Soils, where food begins)” 2 – 8 ธันวาคม 2565 พบกับสัปดาห์วันดินโลก กระทรวงมหาดไทย สร้างความตระหนักรู้ความสำคัญของดิน

ภายในงานวันนี้มีกิจกรรมดี ๆ มากมาย อย่างกิจกรรมเดินรณรงค์ “วันดินโลก” และมีการประกาศเจตนารมณ์ เพื่อให้เกิดการรับรู้และการสร้างความตระหนักดรู้เกี่ยวกับความสำคัญของดิน นิทรรศการวันดินโลก, ปาฐกถาพิเศษวันดินโลก โดย ท่านเจ้าคุณพระพิพัฒน์วชิโรภาส ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรม สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ, กิจกรรมเสวนา ภายใต้หัวข้อ “Great food from good soil for better life awareness week” หรือ ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์สุภาวดี นนทพจน์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทยคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายสรภพ พูลเพิ่ม ประธานตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจห้วยวังนอง นายศักดิ์สิทธิ์ บุญญะบาล อดีตประธานเครือข่าย SAVE UBON และเจ้าของแปลง “โคก หนอง นา ปันบุญ” ดำเนินรายการโดย นายอัมพร วาภพ ผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี , กิจกรรมสาธิตทำปุ๋ยหมักแห้ง หมักน้ำ เพื่อบำรุงดิน, และเชิญชิมอาหารเมนูสมุนไพร ที่รับรองความปลอดภัยว่าอาหารดี มีประโยชน์สูง ปลอดสารพิษอย่างแน่นอน และปิดท้ายด้วยกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้เรียนรู้วิธีการบำรุงดินที่ช่วยพลิกฟื้นชีวิต ฟื้นความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ดิน โดยใช้หลักธรรมชาติ ทั้งการเลี้ยงดินเพื่อให้ดินเลี้ยงพืช การห่มดิน เพื่อสร้างจุลินทรีย์ให้ดิน วิธีการปลูกพืชปลูกผักสร้างความมั่นคงทางอาหาร การปลูกป่าสามอย่างเพื่อประโยชน์สี่อย่าง และความรู้ด้านสมุนไพร สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือน ทั้งนี้เพื่อจักได้นำองค์ความรู้ไปเผยแพร่ให้กับคนในชุมชน ทำให้เกิดการพัฒนาและสามารถต่อยอดไปสู่การสร้างสังคมและชุมชนอารยะหรือที่เรียกว่า Change for Good ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ คือ การดำเนินงานตามแนวพระราชดำรัส“อารยเกษตร” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับภูมิสังคมของประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรา

#WorldSoilDay #วันดินโลก #soilswherefoodbegins #Soils4Nurition #FAO #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforAll #ChangeforGood