จุฬา-เมดิญาเอเชีย ลงนามข้อตกลง เปิดวิชานวัตกรรมสุขภาพ

วิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จับมือ เมดิญา เอเชียฯ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เปิดแขนงวิชาด้านวิทยนวัตกรรมสุขภาพ

เชื่อว่าในขณะนี้คนไทยและคนทั่วโลกต่างสนใจ wellness การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยมุ่งเน้นที่การป้องกันก่อนการเกิดโรค และมีการปรับ Lifestyle การใช้ชีวิตด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่มาดูแลสุขภาพควบคู่กันไป และอีกหนึ่งข้อมูลรวมถึงการนำองค์ความรู้ทางด้านธรรมชาติบำบัดองค์มาผสมผสานกับนวัตกรรมศาสตร์ด้านการแพทย์ในด้าน wellness platform อย่าง เมดิญาเอเชีย Integrative medicine institute ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 40 ปี ก็ได้มีการลงนามข้อตกลงความมือ (MOU) พร้อมสร้างสังคมส่งต่อแบบยั่งยืน พัฒนาภูมิปัญญาไทยให้ไปไกลในระดับโลก

โดยล่าสุด วิทยาลัย วิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัทเมดิญา เอเซีย จำกัด โดย นพ.ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล ผู้เชี่ยวชาญการอบรมหลักสูตรการแพทย์บูรณาการ และพัฒนาบุคลากรด้านเวลเนส จัดพิธีลงนามข้อตกลงความมือ (MOU) ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสาธารณสุขแห่งอนาคต ที่นำไปสู่การสร้างบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้เพื่อการประกอบกิจการและให้บริการธุรกิจด้านสุขภาพแบบองค์รวม (Integrative wellness training program) และการให้บริการสังคมด้านการดูแลสุขภาพดี (Good Health) ด้วยผลิตภัณฑ์และนวตกรรมใหม่ด้านสุขภาพที่ผลิตภายใต้ศาสตร์และองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ซึ่งในพิธีลงนามครั้งนี้ มีนางเสาวภา จงกิตติพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ด้านบริการสุขภาพ แพทย์หญิงกอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล และคณาจารย์วิทยาศาสตร์สาธารณสุข ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้

ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดแขนงวิชาด้านวิทยนวัตกรรมสุขภาพ (Innovative Health Sciences and Wellness) โดยมีพันธะมิตรและเครือข่ายร่วมด้านธุรกิจกับทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อตอบสนองตลาดธุรกิจทางด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ดี (Health and Wellness) เพื่อส่งเสริมป้องกันโรค รวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสาธารณสุขแห่งอนาคตต่อไปในระดับโลก