รมช.สธ.มอบรางวัลเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่านกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4

ดร.สาธิต ปิดุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบรางวัลเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่านกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4

4 พฤศจิกายน 2565 – ดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบรางวัลก้าวท้าใจ Season 4 Awards ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่านกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน และพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกิจกรรมทางกาย ตามแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561 – 2573 ณ คลาสสิก คามิโอ โฮเต็ล แอนด์ เซอร์วิซ อพาร์ตเมนต์ จังหวัดระยอง เพื่อเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่านกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4 แก่ภาคีเครือข่ายสุขภาพ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมสร้างความสำเร็จในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางกาย เพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมสุขภาพดี

ดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า โครงการก้าวท้าใจ เป็นโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชนอย่างครอบคลุมและถูกวิธี โดยโครงการก้าวท้าใจ Season 4 กับแคมเปญก้าวท้าใจ Season 4 วิถีถัดไป 100 วัน 100 แต้มสุขภาพที่ผ่านมา มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจด้านกิจกรรมทางกายและด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม ทันต่อยุคและทันต่อเหตุการณ์ ด้วยแพลตฟอร์ม “ก้าวท้าใจ” ที่สร้างความสนุก และความแปลกใหม่ให้กับการออกกำลังกาย อีกทั้งยังสามารถ สะสมแต้มสุขภาพจากการออกกำลังกาย โดยสามารถนำไปแลกของรางวัลเพื่อเป็นแรงจูงใจและกระตุ้นให้ประชาชนมีการออกกำลังกายเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีผู้ร่วมโครงการ มากกว่า 4.8 ล้านคน มียอดจำนวนการสะสมพลังงานทั้งหมดกว่า 4,227 ล้านกิโลแคลอรี มีจำนวนกลุ่มออกกำลังกายทั้งหมด 10,409 กลุ่ม แบ่งเป็น กลุ่มชุมชน กลุ่มโรงเรียน กลุ่มองค์กร กลุ่มสาธารณสุข นับเป็นความสำเร็จจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมทางกาย

งานก้าวท้าใจ Season 4 Awards นี้ จัดขึ้น เพื่อประกาศความสำเร็จของโครงการและ เชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่านกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4 แก่ภาคีเครือข่ายสุขภาพ ที่ร่วมสร้างความสำเร็จในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางกาย ส่งเสริมการสร้างสังคมสุขภาพดี ประกอบด้วย กรมอนามัย หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการก้าวท้าใจ ภาคีเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการก้าวท้าใจ Season 4 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ผู้สนับสนุนร่วมขับเคลื่อนโครงการก้าวท้าใจ Season 4 (บริษัท เซ็นทรัล ดีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเซียบุ๊คส จำกัด บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอไอเอ จำกัด ประเทศไทย บริษัท เอไอเอ จำกัด ประเทศไทย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จํากัด บริหาร บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด, และกลุ่มประชาชนและกลุ่มโรงเรียน จากทั่วประเทศ

ดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวขอบคุณทุกองค์กรที่เข้าร่วมขับเคลื่อน และสนับสนุนโครงการก้าวท้าใจ ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายมาตลอด 4 Season ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกาย สุขภาพดี แข็งแรง และยังเป็นการยกระดับการพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆ อีกด้วย