12 ภาคี ร่วมประสานข้อมูลดิจิทัล ยกระดับผู้ประกอบการไทย สู่การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม

สกสว. ร่วมกับ 11 ภาคี ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี ร่วมลงนามความร่วมมือในการบูรณาการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลดิจิทัล เพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยให้ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม และการนำข้อมูล Big Data ไปใช้ประโยชน์

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดย รศ. ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ รองผู้อำนวยการ สกสว. เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน), สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

โอกาสนี้ รองผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของความร่วมมือครั้งนี้ว่า เพื่อนำไปสู่การบูรณาการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลดิจิทัล ที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับผู้ประกอบการไทยให้ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม โดยการเชื่อมโยงบริการทางอิเล็กทรอนิกส์และการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลดิจิทัลอย่างเป็นทางการระหว่างกัน ทั้งจากหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลตามกฎหมาย และบุคคล/นิติบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลตัวจริงที่ได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานภาคีในเครือข่าย/สังคมในระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศไทย (Thailand Innovation Community/Eco-System) สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลดิจิทัลจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ/อ้างอิงได้จากแหล่งที่มาที่สามารถตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันได้ ตามสิทธิ หน้าที่ และบทบาทของผู้ใช้บริการข้อมูลดิจิทัล

อีกทั้งยังมีเจตนารมณ์ที่ต้องการนำข้อมูลดิจิทัลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ผ่านเทคนิคการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก (Insight) สะท้อนผ่าน National Innovation Dashboard ที่จะนำไปสู่การตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยข้อมูลความเป็นจริงที่มีคุณภาพและเป็นปัจจุบัน (Realtime Data-Driven Innovation) ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุภารกิจตามยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ ให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและไร้รอยต่อ รวมถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำข้อมูลดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ เพื่อขับเคลื่อนกลไกการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าอันจะพึงมีต่อสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ สกสว. มีความพร้อมในการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ พัฒนานโยบายสาธารณะ และสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน