รพ. พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ร่วมกับ สจล. โชว์นวัตกรรมเครื่องมือทางการแพทย์ ครั้งแรกของไทย! ที่ผลิตเครื่องจ่ายออกซิเจนได้เอง ราคาถูกกว่านำเข้า 3-4 เท่า! พร้อมเร่งสร้างรพ. พระจอมเกล้าฯ ตั้งเป้าเปิดบริการอย่างเต็มรูปแบบในปี 67

กรุงเทพฯ 29 กันยายน 2565 โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ประกาศผลิตเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องผลิตออกซิเจน โดยฝีมือคนไทยทุกขั้นตอน ราคาถูกกว่าการนำเข้า 3-4 เท่า สอดคล้องกับความต้องการนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ของคนไทย พร้อมเผยแผนการดำเนินงานต่อไป เร่งสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ให้แล้วเสร็จในปี 2567 ตั้งเป้าให้เป็นโรงพยาบาลวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์แห่งแรกของไทย โดยการใช้เทคโนโลยีแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยทางการแพทย์หลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาสูงสุด ชูจุดเด่นการพัฒนาวิจัย และผลิตเครื่องมือแพทย์ เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาสร้างบุญใหญ่อีกครั้ง บริจาคสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร เพื่อขยายขอบเขตการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยในวงกว้าง

          ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ กล่าวว่า จากการสำรวจความต้องการนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย พบว่าเครื่องมือแพทย์ที่ประเทศไทยมีความต้องการจำนวนมาก และมีการนำเข้าจากต่างประเทศสูงสุด 5 ลำดับ ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องฟอกไต เครื่องติดตามสัญญาณชีพและการทำงานของหัวใจ และเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ ซึ่งเป็นผลมาจากประเทศไทยมีผู้ป่วยในกลุ่มโรคหัวใจ โรคปอด โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ และโรคไต เป็นจำนวนมาก อีกทั้ง ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นตามวัย จึงเกิดปัญหาขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่มีไม่เพียงพอให้บริการผู้ป่วย

 

            นอกจากนี้ ในช่วงสถานการณ์วิกฤตการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นอุบัติการณ์ที่ไม่คาดคิด สะท้อนภาพความขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ และผู้ป่วยจำนวนมากเข้าไม่ถึงบริการทางการแพทย์ เนื่องจาก มีการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยระดับสีเหลืองที่มีภาวการณ์หายใจบกพร่อง และปอดอักเสบ ทวีคูณกว่าสถานการณ์ปกติ ทำให้เครื่องมือแพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ อาทิ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องจ่ายออกซิเจน เครื่องผลิตออกซิเจน มีไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้ป่วย ซึ่งไม่เพียงแต่ขาดแคลนเฉพาะในประเทศไทย แต่ยังขาดแคลนไปทั่วโลก

            มูลนิธิฯ เล็งเห็นว่าคนไทย มีศักยภาพมากพอที่จะผลิตเครื่องมือแพทย์ใช้เองได้ จึงประสานความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และหลากหลายสาขาวิชา ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นำองค์ความรู้มาร่วมวิจัย พัฒนา และผลิตเครื่องมือแพทย์ ได้แก่ เครื่องจ่ายออกซิเจน KMITL High Flow และเครื่องผลิตออกซิเจน แจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 อย่างเร่งด่วน

            “นับเป็นครั้งแรกที่คนไทยสามารถผลิตเครื่องจ่ายออกซิเจนได้ด้วยตนเอง และมีราคาถูกกว่าการนำเข้าถึง 3-4 เท่า โดยต้นทุนการผลิตทั้งหมดมาจากน้ำใจของพี่น้องคนไทยร่วมระดมทุนบริจาคเพื่อส่งต่อน้ำใจถึงคนไทยทั่วประเทศให้รอดพ้นจากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน จึงเป็นที่มาของการก่อสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร เพื่อขยายขอบเขตการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยไปในวงกว้าง สร้างโอกาสให้คนไทยได้รับการรักษาด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ในราคาที่ถูกลง นอกจากนี้ ยังเป็นพื้นที่พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ และนักวิจัยไทยอย่างไร้ขีดจำกัด” ศ. ดร.สุชัชวีร์ กล่าว

          ศ.นพ. อนันต์ ศรีเกียรติขจร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร มุ่งหวังเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมทางการแพทย์ของไทยและภูมิภาคอาเซียน ให้ความสำคัญกับการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส รองรับวิกฤตสุขภาพโรคระบาด โดยผสานองค์ความรู้หลากหลายสาขาวิชา ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์เองภายในประเทศ เพื่อลดการนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างชาติ และเพื่อผลักดันให้ไทยก้าวสู่การเป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าและทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่ง

            โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร สร้างบนพื้นที่รวมกว่า 14,000 ตารางเมตร จะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 60 เตียง ให้บริการทางการแพทย์รูปแบบใหม่ โดยนำเทคโนโลยีล้ำสมัยทางการแพทย์หลากหลายช่วยเพิ่มศักยกาพและขยายขอบเขตการรักษาให้สามารถรองรับการดูแลผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ระบบฐานข้อมูลดูแลสุขภาพ (Healthcare Big Data) ช่วยติดตามผลการรักษา และนำข้อมูลไปใช้เป็นองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเครื่องมือแพทย์ และวิธีการรักษาผู้ป่วยในโรคเดียวกันให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปในอนาคต การให้บริการสอบถามปัญหาสุขภาพทั่วไป การวินิจฉัยโรคเบื้องต้น ตลอดจนให้แนวทางการรักษาโรคผ่านช่องทางการสื่อสารอัตโนมัติแชตบอต (Chatbot) ที่พัฒนาด้วยระบบเอไอ (AI) ช่วยลดการเสียเวลาเดินทางพบแพทย์ของคนไข้

            “ดังนั้น เมื่อโรงพยาบาลฯ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จะไม่ได้สร้างประโยชน์กับผู้ที่มาใช้บริการเฉพาะกลุ่มเท่านั้น แต่โรงพยาบาลฯ จะทำหน้าที่ศึกษาวิจัย เผยแพร่นวัตกรรมทางการแพทย์ และเครื่องมือแพทย์ที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศไปสู่โรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนไทยทุกคน” ศ.นพ. อนันต์ กล่าวสรุป

            ขณะนี้ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ยังขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวนมาก ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ หมายเลขบัญชี  693-0-32393-4  หากประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงินโปรดแจ้งและส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ไลน์ไอดี @kmitlhospital  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 092-454-8160 , 092-548-2640 และ 02-329-8000 ต่อ 3146  และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร พร้อมความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาลได้ที่เว็บไซต์ www.kmchf-pp.org และเฟสบุค https://www.facebook.com/KMCHospitalbyKMITL