เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร นำนวัตกรรมดิจิทัลต่อยอดยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม

เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร นำนวัตกรรมดิจิทัลต่อยอดยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม

 

วันที่ 20 กันยายน 2565 ที่ ณ หอประชุมโรงเรียนโกสัมพีวิทยา อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร   บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT จัดกิจกรรม CSR ประจำปี 2565 โครงการ “เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club”  โดยมี นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือและเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร โรงเรียนโกสัมพีวิทยาองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมลงนามโดย ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร  นางวรวรรณี วัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา นายบุญชุบ อ้นศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี  นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก นางสาวประสพพร กระมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการ จังหวัดกำแพงเพชร นายณัฐวรรธน์ วงษ์ไกรนาค โทรศัพท์จังหวัดกำแพงเพชร มี นายชนินทร์ สีหะโชติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มทรัพยากรบุคคล 2 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการตลาดและสื่อสารองค์กร NT ดร.สุรชัย อนุตระกูลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคเหนือ NT นายวสันต์ เสนาะกรรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคกลาง เหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ NT ร่วมเป็นสักขีพยานฯ ความร่วมมือครั้งนี้เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบในการใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง และสามารถแบ่งปันองค์ความรู้ความสำเร็จให้กับชุมชนอื่น หรือพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชนต่อไป
สนองนโยบายของรัฐบาล

นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า ทางจังหวัดกำแพงเพชรยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)  หรือ NT รัฐวิสาหกิจหลักในการให้บริการด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ มีความมุ่งมั่น  สร้างความแข็งแกร่งให้กับเยาวชนและชุมชนในทุกพื้นที่ให้เกิดการบูรณาการได้อย่างยั่งยืนผ่านโครงการ เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งด้าน CSR ของ NT ผมถือเป็นโอกาสอันดีของพี่น้องชาวจังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้มีกิจกรรมดี ๆ เพื่อชุมชน ผมรู้สึกภาคภูมิใจแทนเยาวชนและชุมชนที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในเรื่องของการใช้ประโยชน์จาก IT และ Social Media ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคมรวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการใช้ดิจิทัลสร้างเศรษฐกิจที่ดีต่อไปในอนาคต จังหวัดกำแพงเพชรเป็นเมืองมรดกโลกที่มีทรัพยากรอันทรงคุณค่าที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติของผืนป่าตะวันตก อุทยานประวัติศาสตร์ พระบรมธาตุนครชุม อีกทั้งผลิตผลทางการเกษตรที่มีชื่อเสียง เช่น กล้วยไข่ ผักปลอดสารพิษและวัตถุดิบอื่น ๆ างสาวพรรวินท์     หอมเจริญอีกมากมาย

นายชนินทร์  สีหะโชติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มทรัพยากรบุคคล 2  รักษาการผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการตลาดและสื่อสารองค์กร NT กล่าวว่า
โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Clubเป็นโครงการด้าน CSR ของ NT ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านความสามารถหลักในด้านบริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลของ NT ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการคัดเลือกชุมชน มีการจัดทำแผนและดำเนินการตามแผนฯ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของโครงการฯ ทั้งนี้ NT มีแผนที่จะพัฒนาการดำเนินการ NT CSR โดยให้ความสำคัญในส่วนของเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ไอซีทีอย่างถูกต้องสำหรับเด็กและเยาวชน

การจัดกิจกรรมโครงการเพาะพันธุดี NT Youth Club ป 2565ของชุมชนโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร  เป็นชุมชนลำดับที่ 3 ของปี 2565 โดยการคัดเลือกชุมชนและเยาวชนเขาร่วมโครงการของจังหวัดกำแพงเพชรได้ดำเนินการคัดเลือกชุมชนที่ใหความสนใจในโครงการ เป็นชุมชนที่มีความพรอมและสนใจที่จะเรียนรูการใชสื่ออินเทอรเน็ต พร้อมสร้างชุมชนต้นแบบในการใช้เทคโนโลยี IoT สามารถแบ่งปันองค์ความรู้ความสำเร็จให้กับชุมชนอื่น หรือพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชนต่อไป โดยการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้อง และการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างปลอดภัยมีการอบรมด้านไอซีทีและเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับชุมชน เยาวชน การทำสื่อออนไลน์ผ่าน Facebook , YouTube , Website , tiktok รวมถึงเทคนิคการถ่ายภาพ การตัดต่อ วิดีโอ และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Smart Kids Code เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัดโรงเรียนโกสัมพีวิทยาเข้าถึงทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสั่งงานให้บอร์ดสมองกลทำงานตามคำสั่ง (Coding) ซึ่งการเขียน Coding จะเป็นการใช้ชุดคำสั่งเป็น Block ซึ่งสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายกว่า รวมถึงสามารถต่อยอดจากการศึกษา Coding นำไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน หรือพัฒนาอุปกรณ์ไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์ IOT  ที่มีจำหน่ายทั่วไป เช่น การสั่งงานอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบมือถือ หรือการทำ Smart Farm  นอกจากนี้ภายในงานจะมีการนำนิทรรศการเทคโนโลยี IoT โครงการ Smart Kids Code โดยจะนำหุ่นยนต์มาสาธิต โดยให้หุ่นยนต์ เดินตามเส้นและการบังคับผ่านมือถือ ให้น้อง ๆ ที่สนใจได้ทดลองพร้อมทั้งมี Clip VDO เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ได้ดำเนินการอบรมไปแล้ว และสินค้าของชุมชน อาทิ กระยาสารทกล้วยไข่ ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า/พรมเช็ดเท้าจากเศษผ้าบ้านโกสัมพี  เสื้อคอกระเช้า/เสื้อชั้นในผู้สูงอายุ กระทงเปลือกข้าวโพด ผักปลอดสารพิษ กาแฟโละโคะ เป็นต้น

NT CSR มีโครงการที่ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจและการศึกษา อาทิ โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club  โครงการเน็ตประชารัฐ เป็นต้น ด้านสาธารณสุข อาทิ สุขศาลาพระราชทาน โครงการบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน

โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation : USO)  โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  และด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ Green NT การจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement)  NT ดำเนินการในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ด้าน IT ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม