สมศ. เปิดสถิติ 5 ข้อค้นพบที่เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของสถานศึกษา

กรุงเทพฯ 30 สิงหาคม 2565  –  ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (ที่ 3 จากซ้าย) และ ดร.วินัย คำวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมแถลงข่าว “สมศ ชี้สถิติ 5 ข้อค้นพบสู่ความสำเร็จของสถานศึกษาที่ใช้ยกระดับคุณภาพของผู้เรียน ได้แก่ 1) สถานศึกษามีการระบุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนแล้วนำไปสู่การปฏิบัติ 2) สถานศึกษามีการระบุเป้าหมายเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการ 3) สถานศึกษามีการนำเสนอให้เห็นกระบวนการบริหารตามจุดเน้นและเป้าหมาย 4) สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ 5) สถานศึกษามีการกำหนดจุดเน้นในแต่ละมาตรฐานให้มีความชัดเจน” โดยกิจกรรมดังกล่ าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา