เวทีเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

เวทีเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการโครงการเสริมสร้างความรอบรู้วัยทำงานสุขภาพดีในสถานประกอบการ โดยมี “แนวทาง 10 Packages ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุขในสถานประกอบการ” เป็นกลยุทธ์ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อสร้างสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิด งานเวทีเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีนายแพทย์นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดงาน

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อม

ในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 22 เพื่อให้คนไทยในอนาคตเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีแบบแผน มีความจำเป็นต้องมีการเตรียมการในทุกช่วงวัยและในหลายมิติ รวมทั้งการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกัน

ทางสังคมที่เหมาะสมแก่ประชาชนในกลุ่มต่าง ๆ โดยมีนโยบายการพัฒนาที่สำคัญ คือ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้

การพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย การพัฒนาระบบสาธารณสุข การมีหลักประกันทางสังคม และมาตรการสร้างเสริมสุขภาวะอนามัยให้คนไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรงเพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง

จากสถานการณ์สุขภาพดังกล่าวกรมอนามัยจึงได้มีแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบการ โดยเน้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการถ่ายทอด องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร แกนนำด้านการส่งเสริมสุขภาพ ผ่านภาคีเครือข่ายในขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพของคนทำงานในสถานประกอบการ