การจัดทำหนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

แถลงข่าวการจัดทำหนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

 

หนังสือ ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง ฉบับ ญาณวชิระ

​ ด้วยในปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ นับเป็นปีมหามงคลของพสกนิกรชาวไทย ที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และในกาลสมัยอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ คณะพระเถระวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ทั้ง ๕ รูป ประกอบด้วย
• พระธงชัย สุขญาโณ (อดีตพระพรหมสิทธิ)
• พระมหาสังคม ญาณวฑฺฒโน (อดีตพระราชอุปเสณาภรณ์)
• พระมหาเทอด ญาณวชิโร (อดีตพระราชกิจจาภรณ์)
• พระมหาบุญทวี ปญฺญาวํโส (อดีตพระศรีคุณาภรณ์)
• พระมหาสมจิตร จิตฺตธมฺโม (พระครูสิริวิหารการ)

ได้มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะเรียบเรียงหนังสือ ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง ฉบับ ญาณวชิระ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยระลึกถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสูงสุดว่า ทศชาติ เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงปณิธานที่ตั้งมั่นของพระโพธิสัตว์ที่จะบำเพ็ญพระบารมีให้ถึงพร้อมบริบูรณ์ เพื่อให้บรรลุพระโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ไม่ว่าพระองค์จะต้องประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส แต่ปณิธานของพระองค์ ก็จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง และเมื่อได้น้อมรำลึกถึงพระราชจริยาวัตรที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้ทรงบำเพ็ญ ต่อบวรพระพุทธศาสนา อีกทั้งพระราชกรณียกิจอเนกอนันต์ ที่ได้ทรงบำเพ็ญมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน แสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัยที่เปรียบประดุจพระโพธิสัตว์ในการบำเพ็ญพระบารมี อันยิ่งใหญ่ด้วยการเสียสละความสุขส่วนพระองค์ ช่วยเหลือเกื้อกูลอาณาประชาราษฎร์ ให้ประสบแต่ความผาสุกตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

ในการนี้ สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ บริษัท เมืองโบราณ จำกัด ได้พิจารณาแล้วเห็นประโยชน์อันควรนำออกเผยแพร่ให้กว้างขวาง จึงได้ร่วมกันจัดพิมพ์หนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ อีกทั้ง บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนการจัดทำหนังสือทศชาติ เป็น E-Book และ Audiobook เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจสามารถติดตามได้ในหลากหลายช่องทาง ซึ่งหนังสือ ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง ฉบับเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวนี้ ใช้ภาษาที่เรียบง่าย เพื่อให้เป็นพุทธชาดกที่ประชาชนในทุกระดับชั้นสามารถเข้าถึงแก่นธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน

#สืบสานรักษาต่อยอด
#ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง

https://www.facebook.com/100064362948184/posts/pfbid02EmygdiRHT1ECVhfzhiP7mCR4jmoSa7oiUA9DMt4kZTUbgvnEava7mmgNbTkZ1YkUl/?d=n