WICHIEN WORK !…จัดอบรมกฎหมายยาเสพติด ที่โรงแรมทองธานินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น.ที่โรงแรมทองธานินทร์ จังหวัดสุรินทร์ คณะ ดร.วิเชียร ชุบไธสง ผู้สมัครนายกเบอร์ 3 และกรรมการสภาทนายความเบอร์ 23-44

ได้ทำการจัดอบรมกฎหมายยาเสพติด โดยนายสมศักดิ์ พุ่มประยูร และนายสมชาย เผดิมชัย เป็นวิทยากร ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสัมฤทธิ์ แดงมันฮับ ประธานสภาทนายความจังหวัดสุรินทร์ นายพรเทพ เจริญพงศ์อนันต์ ประธานสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา นายวุฒิกาญจน์ กุลสุวรรณ ประธานสภาทนายความจังหวัดบุรีรัมย์ นายธรรมกาญจน์ สังวาลย์ ประธานสภาทนายความจังหวัดรัตนบุรี นายสุรศักดิ์ รอนใหม่ อดีตกรรมการสภาทนายความภาค 3 นายสุเนตร แก้วอมตวงศ์ อดีตประธานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี และทนายความในภาค 3 ให้เกียรติเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้จำนวนมาก

ท้ายนี้ ดร.วิเชียร ชุบไธสง ยังได้กล่าวเชิญชวนทนายความที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และทนายความทั่วประเทศให้ออกมาเลือกตั้งนายกสภาทนายและกรรมการสภาทนาย ในวันที่ 28สิงหาคมนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน