เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีมอบคัมภีร์เทศน์ฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี ใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565”

วันนี้ (8 ส.ค.65) เวลา 13.00 น. ที่ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี  นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี ใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดปทุมธานี โดยมี พระราชสุทธิธรรมาจารย์  เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธรรมยุติ) เจ้าคณะอำเภอ และเจ้าคณะตำบล ในเขตปกครองสงฆ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พันเอก วินัย อภัยกุลชร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี นายคมสัน ญาณวัฒนา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ  สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี

โอกาสนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วเปิดกรวยเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และถวายธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แล้วรับพานคัมภีร์เทศน์ฯ เชิญไว้บนโต๊ะที่เตรียมไว้เบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และอาราธนาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เข้ารับคัมภีร์เทศน์ฯ  ตามลำดับเสร็จแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กราบลาพระรัตนตรัย กราบพระรูป สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นอันเสร็จพิธี

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า ด้วยในปีพุทธศักราช 2565 เป็นปีมหามงคลในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมมายุครบ 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พสกนิกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู งานหัตถศิลป์อันงดงามหลากหลายสาขา ส่งผลให้ราษฎรมีอาชีพ มีรายได้ และมีความมั่นคงในครอบครัว นำความผาสุกร่มเย็นไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดทำคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม รจนาประพันธ์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีดังกล่าว และคณะกรรมการมหาเถรสมาคมได้ให้ความเห็นชอบในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 14/2565 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เพื่อเชิญไปถวายวัดทั่วราชอาณาจักร สำหรับนำไปแสดงพระธรรมเทศนา ให้พุทธศาสนิกชนได้สดับ และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทุกวันธรรมสวนะตลอดทั้งปี 2565

“ในส่วนของจังหวัดปทุมธานี ได้รับประทานคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จำนวน 196 ชุด ซึ่งในวันนี้ ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสุทธิธรรมาจารย์  เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธรรมยุติ) พร้อมด้วย เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ได้รับคัมภีร์ฯ เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อไปมอบให้เจ้าอาวาสทุกวัด สำหรับนำไปเทศนาในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันหลวง และแสดงพระธรรมเทศนาฯ ในวันธรรมสวนะ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ตลอดปี 2565 รวม 19 สัปดาห์ โดยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะได้ร่วมกันเข้าวัดทำบุญ และสดับฟังพระธรรมเทศนา บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีฯ ร่วมกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ทั้ง 7 อำเภอ นอกจากนี้ จังหวัดปทุมธานี ยังได้รับเมตตาจาก พระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี บันทึกเทปการแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อใช้เผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ หอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน และเสียงตามสายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ตลอดปี 2565 อีกด้วย” นายณรงค์ศักดิ์ฯ กล่าวเน้นย้ำ

 

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันหลวง 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดปทุมธานี ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และพื้นที่ใกล้เคียง ได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยช่วงเช้า เวลา 07.00 น. เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” โดยได้รับเมตตาจาก พระราชสุทธิธรรมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์และสามเณร 91 รูป ณ บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เวลา 08.20 น. พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลฯ และพิธีปล่อยขบวนจักรยานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ณ ท่าน้ำสวนเทพปทุม จากนั้น ในเวลา 09.09 น. พิธีทางศาสนามหามงคลเฉลิมพระเกียรติฯ ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เวลา 11.00 น. กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล “โครงการเรียนรู้วิถีชาวนาพบความสุข ตามแนวทางศาสตร์พระราชา” ณ สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) บ้านคลองซอยที่ 9 หมู่ที่ 1 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี และในเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี รวมทั้งเชิญชวนทุกท่านร่วมกันทำแต่ความดีเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาน้อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันหลวง “พระแม่แห่งแผ่นดิน” ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรชาวไทย

 

ข่าว..กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดปทุมธานี

ภาพ..สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี