มูลนิธิศุภนิมิตฯ ชวนคนไทยมอบโอกาสและเสริมสร้างพลังใจแก่เด็กผู้หญิง ผ่านการอุปการะเด็ก เนื่องในวันเด็กผู้หญิงโลก

ปัจจุบันอาจพบข่าวที่เกิดขึ้นกับเด็กผู้หญิงในสังคมไทย ที่ต้องขาดโอกาสในการดำเนินชีวิตและตกอยู่ในความเสี่ยงหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย อันมีสาเหตุมาจากปัญหาความไม่พร้อมด้านครอบครัว ความยากจน ความไม่เท่าเทียม จนนำมาสู่การถูกแสวงหาผลประโยชน์ ถูกลิดรอนสิทธิ และถูกกีดกันจากสังคม ทำให้เด็กผู้หญิงเหล่านี้ต้องเผชิญกับความหวาดกลัวและขาดอิสรภาพรวมถึงโอกาสดีๆ ที่จะได้รับในการใช้ชีวิต ดังนั้นมูลนิธิฯ จึงต้องการเป็นอีกหนึ่งพลังให้เด็กผู้หญิงเหล่านี้อยู่ในสังคมได้โดยปราศจากปัญหาต่างๆ และมุ่งหวังที่จะเห็นเด็กผู้หญิงเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จากสถานการณ์เด็กในประเทศไทยที่มีความเสี่ยงที่ต้องเผชิญกับความไม่ปลอดภัยและความรุนแรง จะเห็นได้จากข้อมูลสถิติจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนระหว่างปี 2556 – 2563 ทั้งหมด 1,739 ราย พบว่า เด็กถูกทารุณกรรมทางเพศมากที่สุด จำนวน 1,244 ราย คิดเป็นร้อยละ 72 เด็กถูกทารุณกรรมทางร่างกาย จำนวน 428 ราย คิดเป็นร้อยละ 25 และเด็กถูกทารุณกรรมทางด้านจิตใจ จำนวน 67 ราย คิดเป็นร้อยละ 4 ของจำนวนเด็กทั้งหมด (กองพัฒนานโยบายและนวัตกรรมทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์, 30 ตุลาคม 2563)

            นอกจากนี้ผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยล่าสุด ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ แสดงให้เห็นความก้าวหน้าด้านเด็กและสตรีหลายด้าน เช่น อัตราการมีบุตรของวัยรุ่น และการลงโทษเด็กด้วยวิธีรุนแรงที่บ้าน ซึ่งมีแนวโน้มลดลง แต่ในขณะเดียวกันก็ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่น่ากังวลด้านอัตราการเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา และภาวะโภชนาการของเด็ก โดยพบว่าอัตราของเด็กที่เตี้ยแคระแกร็น ผอมแห้งและมีน้ำหนักเกิน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสมองของเด็ก สุขภาพและความเป็นอยู่ของเด็กในระยะยาว

            เนื่องด้วยวันที่ 11 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันเด็กผู้หญิงโลก (International Day of the Girl Child) เพื่อให้ทั่วโลกได้ตระหนักในสิทธิและโอกาสสำหรับเด็กผู้หญิงให้ได้รับการแก้ไขปัญหา และได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น การเข้าถึงการศึกษา ได้รับความคุ้มครองด้านสวัสดิการและแรงงาน รวมไปถึงด้านสุขภาพ

            มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (World Vision Foundation of Thailand) องค์กรสาธารณกุศล ที่ทำงานช่วยเหลือเด็กยากไร้และชุมชนเปราะบางมาโดยตลอด ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก และพร้อมเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะร่วมทำลายวงจรแห่งความจริงอันโหดร้ายที่เด็กผู้หญิงจะต้องเผชิญหน้า ให้พวกเธอมีความสมบูรณ์ในการใช้ชีวิตแม้ในภาวะที่ยากลำบาก จึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกท่าน ช่วยเหลือและอุปการะเด็กผู้หญิง ผ่านแคมเปญ 1000 Girls ซึ่งเป็นแคมเปญระดับโลกที่มุ่งช่วยเหลือเด็กผู้หญิงไทย 1,000 คนผ่านโครงการอุปถัมภ์เด็กของศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อให้เด็กผู้หญิงเหล่านี้ได้มีอิสระที่จะฝัน มีโอกาสได้รับสิ่งที่ดี มีความปลอดภัย มีพลังกายและใจที่เข็มแข็ง และมีอนาคตที่สดใสในภายภาคหน้า ตอนนี้มีเด็กผู้หญิงอีกมากที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากทุกท่าน ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่และสร้างโอกาสแก่เด็กๆ โดยมีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือเด็กผู้หญิงให้ถึง 1000 คนภายในวันเด็กผู้หญิงโลก 11 ตุลาคมนี้

            ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เผยว่า “ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กผู้หญิงไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ความรุนแรง ความไม่เท่าเทียมทางเพศ ความยากจน ปัญหาครอบครัวหรือแม้กระทั่งขาดโอกาสทางการศึกษา จากสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ไม่อำนวย และเนื่องด้วยสภาวะโรคระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นนั้น ยิ่งส่งผลกระทบต่อเด็กผู้หญิงเหล่านี้มากยิ่งขึ้น เราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกท่าน มาร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีให้แก่เด็กๆ ด้วยการมอบโอกาสและเป็นผู้ให้สิ่งที่ดีที่เด็กผู้หญิงเหล่านี้สมควรจะได้รับ ด้วยการอุปการะเด็กผ่านแคมเปญ 1000 Girls ของเรา เพื่อเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กผู้หญิงให้หลุดพ้นจากวงจรชีวิตที่โหดร้าย”

            เด็กผู้หญิงทุกคนสมควรที่จะได้ใช้ชีวิตโดยปราศจากความกลัว และสมควรได้รับโอกาสในทุกๆด้านอย่างเท่าเทียม พลัง และการสนับสนุนของทุกท่านจะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือเด็กผู้หญิงให้ได้มีอนาคตที่สดใส

มาร่วมกันเปลี่ยน “ความกลัว” ให้เป็น “ความกล้า” เพื่อให้เด็กหญิงทุกคนกล้าที่จะฝันและเติบโตไปสู่ชีวิตที่ดีกว่า ด้วยการอุปการะเด็กสักคนวันนี้  https://bit.ly/3IR6tsk

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ ติดต่อ 02-022-9200 หรือ [email protected]