จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีถวายพานขันดอกสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตปีที่ 27

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธี

โดยมีหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนร่วมถวายสักการะ ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธีพร้อมด้วย ดร. วิรไท สันติประภพ เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ นำขบวนหน่วยงานราชการ เอกชน และผู้แทนประชาชนทุกอำเภอในจังหวัดเชียงรายถวายพานขันดอกสุดวิจิตรอันเป็นเครื่องสักการะแบบล้านนา ร่วมถวายสักการะสมเด็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยหลายด้าน และจากการที่ทรงพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขาที่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร และพระราชทานความช่วยเหลือโดยเสด็จด้วยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เหมือนเสด็จจากฟากฟ้ามาปัดเป่าทุกข์ให้ประชาชน ทำให้ชาวไทยภูเขาพร้อมใจกันกล่าวขานพระนาม แม่ฟ้าหลวงด้วยความเคารพรักจวบจนพระองค์สวรรคตเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2538

ตลอดพระชนม์ชีพ 95 พรรษา แม่ฟ้าหลวง ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีผ่านพระราชจริยวัตรของพระองค์เอง อาทิ การทรงงานไม่หยุดหย่อน พระเมตตาเผื่อแผ่ผู้ยากไร้ พระราชหฤทัยช่วยเหลือด้านการศึกษา สาธารณสุข คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเข็มทิศชี้นำการดำเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มาตลอดระยะเวลา 50 ปีจวบจนปัจจุบัน

ทุกวันที่ 18 กรกฎาคมของทุกปี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จึงได้กำหนดจัดพิธีถวายพานขันดอกสักการะ เป็นการถวายความเคารพอย่างสูงสุดตามประเพณีล้านนา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยจัดขึ้นที่ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ(เดิมชื่อ มูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)      

ถึงวันนี้เป็นระยะเวลา 5 ทศวรรษแล้วที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ สืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อชีวิตผู้คนหลายเชื้อชาติ ศาสนา และยังคงเดินหน้าแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วยแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามตำราแม่ฟ้าหลวงที่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยไว้อย่างไร้กาลเวลา 

ดร. วิรไท สันติประภพ เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ
ดร. วิรไท สันติประภพ เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
บรรยากาศภายในงาน
คณะกรรมการมูลนิธิฯ