บางกอกแอร์เวย์สร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ

กรุงเทพฯ 12 กรกฏาคม 2565   บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดยนายนิจพัฒน์  ปิยะพันธ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายสนามบิน (ที่ 3 จากขวา) ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา โดยนางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการปฏิบัติงานภายในสนามบิน สังกัด บมจ.การบินกรุงเทพ  โดยมีนางสาววรารัตน์ วานิชขจร ผู้จัดการส่วนมาตรฐานสนามบิน (ที่ 2 จากขวา) และว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ (ที่ 2 จากซ้าย) กรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมลงนามเป็นพยาน ณ ห้องประชุมออดิทเรียม สำนักงานใหญ่ บมจ. การบินกรุงเทพ เมื่อเร็ว ๆ นี้

บันทึกความเข้าใจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขอบเขตความร่วมมือและความเข้าใจในการปฏิบัติงานภายในสนามบิน สังกัด บมจ.การบินกรุงเทพ ระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นผู้ให้บริการข่าวสารด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน กับ บมจ. การบินกรุงเทพ เป็นผู้ให้บริการสนามบิน ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกหมาย ระเบียบ และมาตรฐานของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) รวมถึงความร่วมมืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการการเดินอากาศของประเทศ ซึ่งจะนำมาสู่การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยให้คงมาตรฐานทัดเทียมระดับสากล