สร้างแรงบันดาลใจ….

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 ดร.วิเชียร ชุบไธสง กรรมการผู้จัดการบริษัท สำนักกฎหมาย ซี.เอ.แอล จำกัด ได้ทำการเปิดอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการทนายพี่เลี้ยงสัญจรจังหวัดภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจากนายดิษพล รันตโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต นายคณิต คงทอง รองอัยการจังหวัดภูเก็ต นายธีรศักดิ์ วิชชุตานนท์ ได้บรรยายพิเศษเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการเข้าสู่วิชาชีพทนายความ โดยมี ดร.เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม รองอธิบดี ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวเปิดงาน ทนายความรุ่งนภา พุฒิแก้ว กล่าวรายงาน และ ดร.วิภาพรรณ คูสุวรรณ ประธานคณะกิจการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้เกียรติร่วมงาน

นอกจากนี้ได้รับเกียรติจากนายจงศักดิ์ ผดุงทรัพย์ ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อม ในศาลอุทธรณ์ภาค 8 มาบรรยายเรื่อง การเตรียมความพร้อมของทนายความก่อนไปศาล นายวีรศักดิ์ โชติวานิช บรรยายเรื่อง การสอบข้อเท็จจริงเพื่อเตรียมการฟ้องคดีและการเตรียมยื่นคำให้การคดีอาญาและคดีแพ่ง นายสงคราม สกุลพราหมณ์ บรรยายเรื่องการทำฟ้องคดีผู้บริโภค

#ไม่มีใครรักเราเท่าเรารักกัน