“บพข.”หนุนงบวิจัยให้ “อ.ส.ค.”ต่อยอดโมเดลใหม่การเลี้ยงโคนมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่ชุมชน-นักศึกษาและเกษตรกร

“บพข.”หนุนงบประมาณวิจัย “อ.ส.ค.” สร้าง “โมเดลใหม่” ในการเลี้ยงโคนมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน   เตรียมเร่งขยายผลให้กับสหกรณ์และฟาร์มโคนมในพื้นที่ส่งเสริมของ อ.ส.ค.ทั่วทุกภูมิภาค  ส่วนปี 2565 อัดงบเพิ่ม 4.7 ล้านบาท ขยายผลต่อยอดในโครงการนวัตกรรมฯดันเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์จากมูลโคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  มุ่งสร้างรายได้มั่นคงให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการCG/CSR ซึ่งกำกับดูแลด้านการวิจัยและพัฒนา องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) กล่าวว่า   เมื่อเร็วๆนี้ได้มีการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการวิจัยภายใต้การร่วมทุนวิจัยระหว่างอ.ส.ค.กับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ(บพข.)สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ(สอวช.)ซึ่งในปี 2564 ที่ผ่านมาบพข.ได้ให้ทุนสนับสนุนทุนวิจัยแก่อ.ส.ค. จำนวน 5.5 ล้านบาทเพื่อศึกษารูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนจากการจัดการของเสียในฟาร์มโคนมและการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงในเดือนเมษายน 2565 และมีผลสำเร็จตามเป้าหมาย คือโมเดลใหม่ในการเลี้ยงโคนมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน  (The Circular Dairy Farming Model)  ซึ่งอ.ส.ค.มีนโยบายที่จะนำไปสู่การขยายผลให้กับสหกรณ์และฟาร์มโคนมในพื้นที่ส่งเสริมของ อ.ส.ค.ทั่วทุกภูมิภาค

นอกจากนี้ในปี 2565 บพข.ยังได้สนับสนุนทุนวิจัยต่อเนื่องวงเงิน 4.7 ล้านบาท เพื่อขยายผลต่อยอดในโครงการนวัตกรรมการผลิตกระถางและอิฐประสานจากมูลโค เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์จากมูลโคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการจำหน่ายมูลโคเสริมสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพการเลี้ยงโคนม สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานด้าน CG/CSR ของ อ.ส.ค. ในการนี้ นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการอ.ส.ค. พร้อมผู้บริหารได้ร่วมประชุมหารือกับบพข.นำโดยรศ.ดร. ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ ประธานอนุกรรมการแผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียบพข.พร้อมคณะอนุกรรมการและผู้เกี่ยวข้องรวม 12 ท่าน และลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการวิจัยฟาร์มต้นแบบระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยมีคุณณัฐฏ์ เภารอด ประธานวิสาหกิจชุมชนให้การต้อนรับและดร.ณัฐภร แก้วประทุม หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้บรรยายสรุปผลการวิจัยในครั้งนี้ ณ วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจหมุนเวียนในฟาร์มโคนม อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ด้านนายสมพร ศรีเมือง  ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวเพิ่มเติมว่า   สำหรับในปีงบประมาณ2565 บพข.ภายใต้แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียนยังได้จัดสรรงบประมาณร่วมทุนวิจัยกับอ.ส.ค. เพื่อลงทุนพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าการใช้ประโยชน์จากกากมูลโคที่เกิดเป็นส่วนเหลือของระบบฟาร์มเศรษฐกิจหมุนเวียนที่พัฒนาได้จากระยะแรก บนแนวคิดการวิจัยจากกลุ่มลูกค้าและการตลาด เพื่อออกแบบแบรนด์สินค้าร่วมกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอิฐและกระถางปลูกต้นไม้ รองรับการเติบโตของกลุ่มสมุนไพรของวิสาหกิจชุมชนรอบฟาร์มและพื้นที่ใกล้เคียง  โครงการวิจัยดังกล่าวคาดหวังให้เกิดผลลัพธ์ 4 เรื่องคือ 1. โมเดลแบรนด์สินค้า และรูปแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 2. ต้นแบบโรงงาน สายการผลิต และเครื่องจักรรองรับการผลิต ผลิตภัณฑ์กลุ่มอิฐและกระถาง 3. ผลประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนนวัตกรรมระบบสร้างมูลค่าจากกากมูลโคของบ่อหมักก๊าซจากฟาร์มเศรษฐกิจหมุนเวียนในโครงการ และ4.คู่มือส่งเสริมการลงทุนระบบผลิตอิฐและกระถางจากมูลโคจากฟาร์มโคนมเศรษฐกิจหมุนเวียน