ชวนรู้จัก แพลตฟอร์มการเรียนรู้แห่งอนาคต KMITL Masterclass ทลายทุกข้อจำกัด อัพสกิลเดิม เพิ่มเติมสกิลใหม่ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ไม่จำกัดวัย ไม่จำกัดวุฒิ สะสมหน่วยกิตได้

·  เมื่อการเรียนรู้ออนไลน์กลายเป็น Next Normal  สจล. เปิดพื้นที่การเรียนรู้ KMITL Masterclass ช่วยคนไทยอัพสกิลได้แบบไร้ขีดจำกัด พร้อมรับประกาศนียบัตรเพื่อต่อยอดการทำงานได้ทันที หรือสะสมเป็นหน่วยกิตเพื่อเรียนต่อ สจล. ได้กับ 9 คอร์สพิเศษ ครอบคลุมเนื้อหาการพัฒนาทั้ง Soft Skills และ Hard Skills

ตลาดแรงงานในยุคปัจจุบันกำลังถูกท้าทายอย่างหนัก ทั้งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค    โควิด-19 คนในวัยแรงงานมากมายได้รับผลกระทบจากการเลิกกิจการหรือเลิกจ้างงาน ต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพื่อใช้ประกอบอาชีพที่ไม่เคยทำมาก่อน ในขณะที่นักศึกษาจบใหม่ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้น ความรู้หรือทักษะที่ได้จากการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยอาจไม่เพียงพอในการเข้าสู่โลกของการทำงานอีกต่อไป ตลอดจนการคุกคามโดยเทคโนโลยีดิสรัปชัน ที่ผลักดันให้แรงงานในทุกช่วงวัยต้องเร่งพัฒนาตนเองแข่งขันกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ทดแทนมนุษย์ ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ เป็นที่มาให้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดทำ “KMITL Masterclass” แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อช่วยให้คนไทยได้มีพื้นที่การเรียนรู้ เพื่อยกระดับทักษะเดิมให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานในปัจจุบัน (Upskill) รวมถึงสร้างทักษะใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (Reskill)

 KMITL Masterclass ทลายทุกข้อจำกัดการเรียนรู้ เพราะเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป ทุกช่วงวัย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเวลาไหนก็ได้ที่สะดวก ไม่จำเป็นต้องเข้าห้องเรียน แต่เรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในรูปแบบวิดีโอ เมื่อเรียนจบคอร์ส ทำแบบทดสอบออนไลน์ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้สามารถรับใบประกาศนียบัตรต่อยอดใช้กับการทำงานได้ทันทีกว่า 60 คอร์ส โดยวันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับ 9 คอร์สพิเศษที่เปิดให้ผู้เรียนสามารถเก็บเป็นหน่วยกิตสะสมในรูปแบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) สำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รายวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) มีรายละเอียดดังนี้

1.      ยืดอายุต้นไม้แสนรักให้ยืนยาวด้วยคอร์ส Tree Doctor (หมอต้นไม้) ศึกษาคุณค่าของต้นไม้กับการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับต้นไม้ วิธีการดูแล อนุรักษ์ต้นไม้ การลงพื้นที่สำรวจต้นไม้ 

 

2.      ใครๆ ก็ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ด้วยคอร์ส Smart Tips for Beginning Investor (มือใหม่ (หัด) เล่นหุ้น) ศึกษาความรู้เบื้องต้นและหลักการเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ การวางแผนทางการเงิน ขั้นตอนการลงทุนและการบริหารพอร์ตการลงทุน

 

3.      เริ่มต้นทำธุรกิจได้แบบมืออาชีพด้วยคอร์ส Modern Entrepreneur (ผู้ประกอบการสมัยใหม่) ศึกษาความรู้รอบด้านเกี่ยวกับ ธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจ องค์ประกอบของการแผนวางธุรกิจ กุลยุทธ์ในการดำเนินการธุรกิจ การสร้างความแตกต่าง การตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 

4.      รู้ข้อกฎหมายไว้ ใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจด้วยคอร์ส Law for Entrepreneurs (กฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ ) ศึกษาแนวทางการจัดการ ด้านภาษี หลักการในการจัดทำสัญญาประเภทต่างๆ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญาจ้างแรงงาน สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายธุรกิจของ SMES

5.      เปลี่ยนลุคธรรมดาให้ดูสมาร์ตขึ้นด้วยคอร์ส Power of Personality (พลังแห่งบุคลิกภาพ) ศึกษาทฤษฎีบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ ตามกาลเทศะ การพูดในโอกาสต่างๆ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมารยาท การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ ศิลปะการแต่งกาย การแก้ไขข้อบกพร่องทางร่างกายเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ

 

6.      เรียนรู้การอยู่ร่วมกันแม้ต่างวัยด้วยคอร์ส Active Aging (สังคมสูงวัยเชิงรุก) ศึกษาเตรียมตัวสำหรับคนต่างรุ่นในการเข้าสู่วัยสูงอายุ เข้าใจแนวคิดสูงวัยเชิงรุก (Active Aging) เพื่อให้ผู้สูงอายุ และคนต่างรุ่นได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขท่ามกลางสังคมสูงวัย

 

7.      สร้างสรรค์สื่อออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ด้วยคอร์ส Digital Media Production (การผลิตสื่อดิจิทัล) ฝึกทักษะในการผลิตสื่อดิจิทัลโดยเน้นการสร้างไอเดีย หลักการนำเสนอแบบเรื่องเล่า การออกแบบและสร้างสื่อประเภทต่างๆ ในรูปแบบกราฟิกและวิดีโอผ่านช่องทางต่างๆ

8.      ร่วมเรียนรู้เพื่อรักษาทรัพยากรโลกด้วยคอร์ส Bio Circular Green Economy (ปักหมุดเศรษฐกิจ) ฝึกแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤติของทรัพยากรชีวภาพ ฝึกทักษะการคิดเชิงออกแบบและลงมือปฏิบัติในการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว การลดปริมาณของเสียให้น้อยลงหรือเท่ากับศูนย์

 

9.      ฝึกนำเสนออย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์ด้วยคอร์ส Professional Communication and Presentation (การสื่อสารและการนำเสนออย่างมืออาชีพ) ฝึกทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินสถานการณ์เพื่อกลั่นกรองประเด็นที่ต้องการนำเสนอ การเลือกใช้สื่อ วิธี ภาษา ถ้อยคำ และเทคนิคในการนำเสนอ ที่เหมาะสมกับบริบทต่างๆ

นอกจากนี้ยังมีคอร์สอื่นๆ อีกมากมายที่สามารถสะสมหน่วยกิตได้เช่นกัน อาทิ ศึกษาเรื่องการนำหุ่นยนต์และเอไอในชีวิตประจำวันด้วยคอร์ส Robotics and AI (หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์) ปรับแนวคิดการใช้ชีวิตเพื่อความสำเร็จด้วยคอร์ส The Disruptor (นักเปลี่ยนโลก) ฝึกทักษะการคิดเชิงออกแบบเพื่อแก้ปัญหาด้วยคอร์ส Design Thinking (กระบวนการคิดเชิงออกแบบ) เรียนรู้การทำอาหารโภชนาการสูงจากอุปกรณ์ง่ายๆ ด้วยคอร์ส Dorm Chef (ครัวเด็กหอ) ศึกษาวิธีการสร้างเสน่ห์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานด้วยคอร์ส Charm School (โรงเรียนสร้างเสน่ห์) จัดการความเสี่ยงในชีวิตประจำวันง่ายๆ ด้วยคอร์ส Power of Taking Risk in Life (พลังของคนกล้าเสี่ยง) ใช้ชีวิตประจำวันอย่างเป็นสุข ด้วยหลักการแความหมายของศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย ด้วยคอร์สฮวงจุ้ย (Feng Shui) ตลอดจนคอร์สที่เหมาะกับการพัฒนาทักษะยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ภาวะผู้นำในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://klix.kmitl.ac.th/ โทรศัพท์ 02-329-8000 ต่อ 3294 หรือเพจเฟซบุ๊ก https://web.facebook.com/KLIX.KMITL/