นายกฯ ญี่ปุ่นเยือน สจล. เยี่ยมชม KOSEN-KMITL สถาบันบ่มเพาะนักนวัตกรหัวกะทิ เทียบชั้นระดับโลก ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ญี่ปุ่น–ไทย รับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม

· สจล. ร่วมมือกับสถาบันโคเซ็นแห่งประเทศญี่ปุ่น (NIT) จัดตั้งสถาบัน KOSEN-KMITL เฟ้นหัวกะทิ ม.ต้น รับทุนเรียนฟรีจากรัฐบาล 5 ปี พร้อมบินไปฝึกงานไกลถึงประเทศญี่ปุ่น ปั้นนักนวัตกรคุณภาพมาตรฐานโลก หวังดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติกลับมาคึกคัก

กรุงเทพฯ 3 พฤษภาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้รับเกียรติสูงสุดในการต้อนรับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่น นายฟูมิโอะ คิชิดะ เข้าตรวจเยี่ยมสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KOSEN – KMITL) เพื่อติดตามการดำเนินงานของสถาบันฯ ที่ก่อตั้งจากการสนับสนุนของรัฐบาลไทยและญี่ปุ่นตามโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย คัดนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นระดับหัวกะทิ เรียนหลักสูตรอนุปริญญาด้านวิศวกรรมเพื่อเร่งป้อนวิศวกรที่มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติสู่ภาคอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต สืบเนื่องมาจากการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก รวมถึงการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับไทยตามยุทธศาสตร์ Thailand Plus One ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียน

 

          รศ. ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า สจล. รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่น นายฟูมิโอะ คิชิดะ ในการเข้าตรวจเยี่ยมสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KOSEN – KMITL) ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นกับ สจล. นับตั้งแต่ในอดีต รัฐบาลญี่ปุ่นและ สจล. ได้มีความสัมพันธ์อันดีนับแต่เริ่มการก่อตั้งสถาบัน โดยรัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างฐานราก สจล. สู่การเป็นสถานศึกษาชั้นนำที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและทวีปเอเชียด้านความโดดเด่นเรื่องด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้วางรากฐานในการพัฒนาประเทศกว่า 60 ปี

            โดยในปี 2562 ที่ผ่านมารัฐบาลญี่ปุ่นและ สจล. ได้ยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นพันธมิตรด้านวิชาการ ผ่านการจัดตั้งสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KOSEN – KMITL) เพื่อพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมในประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) รวมถึงการขยายการลงทุนรับยุทธศาสตร์ Thailand Plus One เพื่อผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการค้า การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนของภูมิภาคอาเซียน โดยสถาบัน KOSEN – KMITL มีเป้าหมายในการสร้างวิศวกรนักปฏิบัติ (Practical Engineers) เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมดังกล่าว

ด้าน รศ. ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการผู้อำนวยการสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวเสริมว่า สจล. ถือเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการออกแบบหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เข้มข้น ทั้งภาควิชาการ และภาคปฏิบัติจากประเทศญี่ปุ่น โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะยึดตามแนวทางของสถาบันโคเซ็น ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่นในการสร้างบุคลากรด้านเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรม เพื่อปฏิบัติงานจริงควบคู่กับการเรียนรู้ในทักษะด้านสังคมเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจความเป็นมนุษย์ มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างไรก็ดี สถาบัน KOSEN – KMITL มีความโดดเด่นกว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยทั่วไป กล่าวคือ ทางสถาบันจะคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และสนใจศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าเรียนในหลักสูตร 5 ปี โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากรัฐบาล เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันโคเซ็น ควบคู่กับอนุปริญญาวิศวกรรมศาสตร์จาก สจล.

ทั้งนี้ ในช่วงปี 1-5 ทำการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะได้รับโอกาสศึกษาดูงานกับบริษัทชั้นนำที่ประเทศญี่ปุ่นและสามารถสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนศึกษาต่อในระดับ Advanced Course (ปริญญาตรี) จำนวน 30% ของนักศึกษาในแต่ละรุ่นเป็นเวลา 2 ปี ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineering) และสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) โดยมีนักศึกษาแล้วจำนวน 4 รุ่น นับตั้งแต่ปี 2562 อย่างไรก็ดีในเดือนพฤษภาคม 2566 จะเปิดสอนในหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และในปี 2567 จะเปิดหลักสูตร Advanced Innovative Engineering Program ต่อไป

“ในระดับนานาชาติวิศวกรที่จบจากหลักสูตรของสถาบันโคเซ็นได้รับการยอมรับว่ามีความสามารถตรงตามความต้องการของบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำ เป็นที่ต้องการของบริษัทต่างๆ สถาบัน KOSEN – KMITL หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการผลิตวิศวกรรุ่นใหม่ของไทยให้มีคุณภาพเทียบชั้นกับวิศวกรในบริษัทระดับโลก จะดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติโดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่น ช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยเติบโตมากยิ่งขึ้น” รศ. ดร.คมสัน กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าตรวจเยี่ยมสถาบัน KOSEN – KMITL เมื่อเร็วๆ นี้ โดยมี ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายกสภาสถาบัน พร้อมด้วย รศ. ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ อดีตอธิการบดี สจล. และ  รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL – KOSEN) โทรศัพท์ 02-329-8000 ต่อ 5225, 5226 เว็บไซต์ http://www.kosen.kmitl.ac.th/home หรือติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมของสถาบันได้ทางเพจเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/KOSENKMITL