กสว. เห็นชอบ (ร่าง) กฎหมายลูก ภายใต้ พ.ร.บ. ‘TRIUP Act’ กลไกสำคัญผลักดันผลงานวิจัยให้เกิดการใช้ประโยชน์

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) มีมติเห็นชอบ (ร่าง) กฎหมายรอง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564 หรือ “TRIUP Act” จำนวน 6 ฉบับ พร้อมด้วยประกาศต่างๆ กลไกสำคัญผลักดันผลงานวิจัยของประเทศไทยให้เกิดการใช้ประโยชน์

            เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565  ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยหนึ่งในประเด็นสำคัญของการหารือวันนี้คือ การพิจารณากฎหมายลำดับรองของ พ..บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ.2564 หรือ TRIUP Act  และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นสำคัญผลักดันผลงานวิจัยให้เกิดการใช้ประโยชน์

รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการ สกสว. เปิดเผยข้อมูลว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ผลักดัน พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นกฎหมายที่สนับสนุนให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยสามารถเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับทุนจากหน่วยงานของรัฐ เพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือสาธารณประโยชน์ โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา และภายใต้ พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว ควรมีการจัดทำกฎหมายลำดับรองที่กำหนดไว้ในมาตราต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้เป็นไปอย่างราบรื่น โดยในการประชุม กสว. ครั้งที่ผ่านมา ได้พิจารณาไปแล้ว จำนวน 6 ฉบับ และในครั้งนี้ได้เห็นชอบเพิ่มเติมจำนวน 8 ฉบับ ซึ่งประกอบไปด้วย ระเบียบหรือประกาศสภานโยบายฯ จำนวน 6 ฉบับ คือ

1. (ร่าง) ระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยบุคคลภายนอก พ.ศ. ….

2. (ร่าง) ประกาศสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. ….

3. (ร่าง) ประกาศสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ผู้ให้ทุนเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ….

4. (ร่าง) ประกาศสภานโยบยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของคนต่างด้าวซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยที่จะได้รับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ….

5. (ร่าง) ระเบียบ ว่าด้วยการยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณาในการวินิจฉัยคำอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ….

6. (ร่าง) แนวทางของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเกี่ยวกับการประกาศให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 แก่คนต่างด้าวซึ่งไม่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ….

          อีกทั้งได้เห็นชอบในหลักการและให้ข้อเสนอแนะกฎหมายลำดับรองและประกาศที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม จำนวน 3 ฉบับ ซึ่งเป็นร่างประกาศสภานโยบาย จำนวน 1 ฉบับ และร่างระเบียบและประกาศ กสว. จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ 1. (ร่าง) ประกาศสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. …. 2. ระเบียบคณะกรรมการส่งสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์แก่นักวิจัยที่ดำเนินการอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. …. และ 3. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนแก่นักวิจัยที่ดำเนินการอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. ….  โดยภายหลังการประชุมวันนี้ จะมีการนำเสนอร่างกฎหมายลูกและระเบียบดังกล่าว ต่อสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพต่อไป