สบร. จัดงานประกาศเกียรติคุณสุดยอดสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรค์ แห่งปี ประจำปี 2565 ยกระดับสื่อออนไลน์ออฟไลน์ดีเด่น

กรุงเทพมหานคร – สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชนหรือ สบรจัดงาน ประกาศเกียรติคุณสุดยอดสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรค์แห่งปี ประจำปี 2565  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้สังคมได้รับรู้ถึงสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรค์ และให้ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และเพื่อเผยแพร่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ผลิตสื่อออนไลน์และออฟไลน์ให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้าง สรรค์  โดยได้รับเกียรติจาก   คุณวีระ  โรจน์พจนรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก มาเป็น ประธานการมอบรางวัล ณ อุทยานการเรียนรู้ ทีเคปาร์ค ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

โดย คุณวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานการมอบรางวัล ได้กล่าวว่า สำหรับการจัดงานประกาศเกียรติคุณสุดยอดสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรค์แห่งปี   ประจำปี 2565 ครั้งนี้ ทาง สบรได้ดำเนินการจัดขึ้นเป็นเครั้งแรกของปี 2565  เพื่อเป็นการยกย่องและขอบคุณสื่อทุกประเภททั้งออนไลน์และออฟไลน์ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยช่วยเป็นส่วนในการขับเคลื่อนสังคมให้เกิดองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม และสร้างจิตสำนึกที่ดี รวมถึงสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจให้คนในสังคมได้นำสิ่งที่เรียนรู้ ไปคิดวิเคราะห์ต่อ และมีส่วนร่วมเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นซึ่งมีผลต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมวงกว้าง หวังว่าสื่อหรือผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ จะนำไปต่อยอดให้เกิดการพัฒนาต่อไป

สำหรับรางวัลในการมอบ มีทั้งหมด 5 ประเภท ๆ ละ 2 รางวัล ทั้งสื่อออนไลน์และสื่อออฟไลน์ โดยจะได้รับโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 50,000 บาท มีสื่อที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัลครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้ 

1) : สื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนผ่านสังคมสู่วิถีชีวิตดิจิทัล (Digital Transformation)

สื่อออนไลน์  :   The Secret Sauce (รับรางวัลโดย คุณปวริศา ตั้งตุลานนท์ The Secret Sauce Manager)

สื่อออฟไลน์  :   หนังสือ The Great Remake สู่โลกใหม่ (รับรางวัลโดย คุณชนมน วังทิพย์)

2): สื่อส่งเสริมการเรียนรู้การเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship)

สื่อออนไลน์  :    รอบโลก By กรุณา บัวคำศรี (รับรางวัลโดย คุณกรุณา บัวคำศรี)

สื่อออฟไลน์  :    หนังสือชุด Sapiens set (รับรางวัลโดย คุณคธาวุฒิ เกนุ้ย  กรรมการผู้จัดการ)

3) : สื่อส่งเสริมการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเสนอแนะนโยบายประเทศ

(People’s Participation in Policies Proposals)

สื่อออนไลน์  :   The Standard (รับรางวัลโดย คุณเอกพล บรรลือ บรรณาธิการข่าว)

สื่อออฟไลน์  :   หนังสือเดินไปดวงดาว (รับรางวัลโดย คุณจุฑา สุวรรณมงคล) 

4) : สื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Ageing Society)

สื่อออนไลน์  :   เกษียณสำราญ (รับรางวัลโดย คุณบัณฑิตา เปล่งพานิช)

สื่อออฟไลน์  :   ลุยไม่รู้โรย (รับรางวัลโดย คุณสุทธาทิพย์ บริสุทธิ์สุขกมล  โปรดิวเซอร์รายการ ฝ่ายสารคดีและสารประโยชน์ ไทยพีบีเอส)

5) : สื่อส่งเสริมการเรียนรู้การนำความรู้ดั้งเดิมมาประยุกต์ให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จัก ( Local Wisdom)

สื่อออนไลน์  :   Point of View (รับรางวัลโดย คุณชนัญญา เตชจักรเสมา content creator)

สื่อออฟไลน์  :  คุณพระช่วย (รับรางวัลโดย คุณจิรศักดิ์ ก้อนพรหม)

คุณขนมน วังทิพย์ หนังสือ the great remake สู่โลกใหม่
คุณคธาวุฒิ เกนุ้ย หนังสือ Sapiens set
คุณจิรศักดิ์ ก้อนพรหม รายการ คุณพระช่วย
คุณจุฑา สุวรรณมงคล หนังสือเดินไปดวงดาว
คุณชนัญญา เตชจักรเสมา ช่อง point of view
คุณโตมร ศุขปรีชา กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน
คุณบัณฑิตา เปล่งพานิช ช่อง เกษียณสำราญ
คุณปวริศา ตั้งตุลานนท์ จาก The Secret Sauce
คุณสุทธาทิพย์ บริสุทธิ์สุขกมล รายการ ลุยไม่รู้โรย
คุณเอกพล บรรลือ บรรณาธิการข่าว The Standard รับรางวัลจากคุณวีระ

คุณกรุณา บัวคำศรี รายการ รอบโลก by กรุณา บัวคำศรี