“ซีแพค กรีน โซลูชัน – มช.” ร่วมลงนามสัญญา วิจัยโครงการ “การพัฒนาแนวทางแก้ไขการก่อสร้างถนนอย่างชาญฉลาด”

นายมนสิช สาริกะภูติ (ที่ 2 จากขวา)Research and Innovation Center Director บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามสัญญาวิจัยโครงการ“การพัฒนาแนวทางการแก้ไขวัสดุขั้นพื้นฐานอย่างชาญฉลาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับการก่อสร้างถนนของประเทศไทย” ภายใต้การนำนวัตกรรมการก่อสร้างยุคใหม่ CPAC Green Solution มาปรับใช้ให้ทันสมัย รวดเร็ว และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมี นายสุรชัย จบศรี (ขวาสุด)CSC Director เชียงใหม่ บริษัท ปูนซิเมนต์ (ลำปาง) จำกัด และ รศ.ดร.พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม  (ซ้ายสุด) รองศาสตราจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้อง NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เมื่อวันก่อน