ABAC เปิดตัว 3 หลักสูตรใหม่ DUET IME และ DDI เอาใจเด็ก Gen Z พัฒนาทักษะทุกด้าน ก้าวทันเทรนด์ พร้อมโลดแล่นเป็นนักธุรกิจยุคดิจิทัล

1 มีนาคม 2565 – กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จบออกไป ให้สามารถเผชิญหน้ากับโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างภาคภูมิ ล่าสุด เปิดตัว 3 หลักสูตรใหม่ DUET IME และ DDI เน้นการฝึกฝนทักษะครบทุกด้านด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย พัฒนาขีดความสามารถให้รองรับธุรกิจในอุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต เตรียมพร้อมโลดแล่นเป็นนักธุรกิจยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง

          ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) กล่าวว่า “นักเรียนนักศึกษาในปัจจุบันเป็นเด็ก Gen Z ที่เกิดมาพร้อมกับการใช้สมาร์ตโฟน คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มหาวิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จบออกไป ให้สามารถเผชิญหน้ากับโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วฉับพลันและต้องอาศัยความสามารถในการแก้ปัญหาได้ นอกจากนี้ ตลาดแรงงานในปัจจุบันได้มีการนำหุ่นยนต์และเครื่องมือต่าง ๆ เข้ามาทำงานแทนมนุษย์ การเรียนรูปแบบเดิมอาจไม่ตอบโจทย์ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้วางแผนหลักสูตรใหม่ ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงให้ทันยุคสมัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากนักศึกษาจะได้ความรู้ตามหลักสูตรวิชาต่างๆ ที่เรียนเป็นวิชาหลักแล้ว นักศึกษายังจะได้เรียนตามความถนัด และสามารถเลือกเรียนในสาขาที่ตอบโจทย์การทำงานในอนาคตอีกด้วย”

         ก้าวใหม่ของการศึกษาที่ออกแบบการเรียนให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเด็กยุคใหม่ กับการเปิดตัวหลักสูตร DUET ที่สามารถจับคู่เรียนหลักสูตรจาก 2 คณะได้ สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม S-Curve และ Mega Trend ของโลก โดยจับคู่หลักสูตรต่างขั้วต่างคณะ ภายใต้การนำของคณบดีทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.อุรีย์ เจี่ยสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ปัณณวิช สนิทนราทร คณบดีคณะดนตรี ดร. มาริสา จันทมาศ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ดร.ทรงศักดิ์ จันทร์นฤกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผศ.ดร.พัชนีย์ ยะสุรินทร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีชีวภาพ โดยจับคู่จำนวน 10 คู่หลักสูตรใหม่ หลักสูตร 4 ปี 2 ปริญญา ที่มีเนื้อหาการเรียนครอบคลุม เน้นการเสริมทักษะใหม่ ๆ ตามเทรนด์ดิจิทัลให้แก่นักศึกษา วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ นักศึกษาจะได้เรียนกับคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่จะมาถ่ายทอดความรู้ครบทุกทักษะสำคัญ ตอบโจทย์สำหรับนักศึกษาที่อยากเรียนอย่างอิสระและมีวิชาหลากหลายให้เลือกได้ตรงกับความฝัน ทั้งความถนัดและความชอบให้เกิดเป็นธุรกิจใหม่รองรับอาชีพยุคดิจิทัล เตรียมพร้อมนักศึกษาเข้าสู่สนามธุรกิจในอนาคตได้อย่างแข็งแกร่ง

พร้อมการเปิดตัวหลักสูตรใหม่ IME (IMAGINEER MEDIA ENTREPRENEURSHIP) หรือ จินตวิศวกรรมสื่อและการเป็นผู้ประกอบการ ที่สุดของหลักสูตรนิเทศศาสตร์แห่งอนาคต เพราะทักษะการสื่อสารจากองค์ความรู้นิเทศศาสตร์อย่างเดียว อาจไม่พออีกต่อไป โดย IME เป็นหลักสูตรบูรณาการที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะ ความรู้ความสามารถที่หลากหลาย ตอบรับกับอาชีพในโลกสมัยใหม่ ครอบคลุมและตอบโจทย์นักการสื่อสารยุคเมตาเวิร์ส พร้อมด้วยเป้าหมายใหญ่ในการผลักดันในนักศึกษาทุกคนเป็นผู้ประกอบการวงการสื่อสารให้ก้าวทันตามโลกอนาคต

          ดร. มาริสา จันทมาศ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ กล่าวเสริมว่า “คณะนิเทศศาสตร์ เป็นคณะที่ได้รับความนิยมและมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อีกทั้งยังได้รับการยอมรับด้านวิชาการและด้านวิชาชีพในวงการการสื่อสาร ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา คณะได้ผลิตนักสื่อสารมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่รู้จักในวงการมากมาย โดยหลักสูตร IME ถือเป็นหลักสูตรบูรณาการแบบใหม่ล่าสุดที่ออกแบบให้เหมาะสมกับวงการสื่อสารในอนาคตโดยเฉพาะ ผู้เรียนไม่เพียงเรียนรู้ด้านนิเทศศาสตร์เท่านั้น แต่ยังได้ทักษะสำคัญที่จำเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการด้านการสื่อสารอีกถึง 4 แขนง ได้แก่ 1) นิเทศศาสตร์ 2) นิเทศศิลป์ 3) การบริหารธุรกิจ 4) เทคโนโลยี นอกจากนั้น ยังเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงกับมืออาชีพจากบริษัทชั้นนำของไทยและของโลกที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทางมหาวิทยาลัย เปิดประสบการณ์ให้เด็กสามารถเลือกเรียน Summer ในต่างประเทศพร้อมรับใบรับรองเมื่อจบครอส ที่สำคัญผู้เรียนยังสามารถออกแบบแผนการเรียนได้เอง ว่าจะเลือกเรียนจบใน 3 ปี หรือเลือกเรียนจบ 4 ปีเพื่อรับปริญญาใบที่สอง โดยเจาะลึกการเรียนเพิ่มเติมใน 3 ด้าน ไม่ว่าจะเป็น Game, Visual Arts, Metaverse ที่ทั้งเรียนสนุกพร้อมนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้จริง”

ร่วมด้วย หลักสูตร DDI (DESIGN & DIGITAL INNOVATION) สาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล ที่สุดของหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ตอบโจทย์เด็กยุค 5G โดยหลักสูตร DDI เน้นฝึกฝนทักษะในทุกด้าน ทั้งด้านธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การออกแบบ และ การพัฒนาบุคคลและองค์กร เพื่อผลักดันให้นักศึกษาเป็น ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จจากการสร้างธุรกิจและนวัตกรรมในอนาคต

       ดร.ปัญจรัตน์ พุ่มประดับ หัวหน้าภาควิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ เผยว่า “หลักสูตร DDI (Design and Digital Innovation) สาขาวิชาการออกแบบ และนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรบริหารธุรกิจแห่งอนาคต เป็นหลักสูตร 3 ปี มุ่งเน้นทักษะรูปแบบใหม่ โดยการรวมตัวจาก 5 คณะของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะดนตรี เน้นการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้นักศึกษาปฏิบัติจริงกว่า 80% ผ่านการทำ Project, Business Simulation และ Business Case ตามความสนใจของนักศึกษา ฝึกฝนทักษะรอบด้าน ด้านการบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การออกแบบ และการพัฒนาบุคคลและองค์กร เพื่อผลักดันให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัลที่มีทักษะบริหารธุรกิจครบทุก ๆ ด้าน และหลักสูตร DDI (Design & Digital Innovation) ได้ตอกย้ำความเป็นผู้นำหลักสูตรบริหารธุรกิจยุคใหม่ ด้วยการเปิดพื้นที่ทำธุรกิจ Startup (Sandbox Business) ให้นักศึกษาที่มีความฝัน อยากเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ทดลองลงมือทำธุรกิจเองได้เต็มที่ พร้อมมีการจัด Pitching สนับสนุนเงินลงทุนให้นักศึกษานำไปต่อยอดธุรกิจ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักหรือ mentor คอยให้คำแนะนำและโค้ชนักศึกษาอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัทพันธมิตรจากทั้งระดับโลกและระดับประเทศคอยแนะนำให้คำปรึกษา อาทิ DELL , S-Curve (Official Google Partner) , True , Shopee, Ui Path , CIMA , GQ นอกจากนี้หลักสูตร DDI ยังให้อิสระการเรียนแก่นักศึกษาเพื่อต่อยอดความรู้ในสาขาวิชาอื่น ๆ โดยสามารถเลือกเรียนวิชาจากคณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อต่อยอดธุรกิจของตัวเอง อาทิ Mobile Application Design and Development, Data Science, Music Business, Global Supply Chain Management, Communication Arts, Furniture Design เป็นต้น และยังมีอีกกว่า 800 วิชาที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนเองได้ ตอบโจทย์สำหรับใครกำลังมองหาคณะที่ทันยุคสมัยและมีความฝันเป็นผู้ประกอบการ ได้ลงมือทำจริงเป็นเจ้าของธุรกิจจริงตั้งแต่เริ่มเรียน”

          DDI เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากเด็กยุคใหม่ เปิดตัวรุ่นแรกมีนักศึกษาสมัครเรียนกว่า 120 คน และยังได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จด้วยการคว้ารางวัลในการแข่งขันไอเดียนวัตกรรมทางธุรกิจ PRU Fintegrate Competition (จัดโดย Prudential) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา โดยทีมนักศึกษา 3 คนจาก DDI ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในหัวข้อ First Innovation Challenge

          ทั้ง 3 หลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจที่อยากก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคอนาคต ตามทันเทรนด์ และการทำธุรกิจใหม่ ๆ เปิดรับนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้ สามารถสมัครได้ทาง หลักสูตร DUET (www.duet.au.edu) หลักสูตร IME (www.ca.au.edu/ime) และหลักสูตร DDI (www.ddi.au.edu) หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์รับสมัครของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญทั้ง 2 วิทยาเขต (วิทยาเขตหัวหมาก และ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ)