กสศ. ชวนสถานศึกษา ยื่นรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี 65

กรุงเทพฯ 23 กุมภาพันธ์ 2565 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เชิญชวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ยื่นข้อเสนอ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี 2565 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษและด้อยโอกาสให้มีโอกาสได้รับการศึกษาต่อในระดับ ปวส. และพัฒนาความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพและมีศักยภาพที่จะดำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง โดยสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสำหรับพัฒนาสถานศึกษา ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา การสนับสนุนทางวิชาการโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา ตลอดจนกิจกรรมยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อตอบโจทย์การผลิตกำลังคนคุณภาพให้กับประเทศ

สถานศึกษาที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อรับการพิจารณาผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ eefinnovet-special.com ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการฯ ติดต่อ โทรศัพท์ 02-079-5475 กด 2 หรืออีเมล์ [email protected]