กสศ. เปิดรับสมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 65 สร้างโอกาสเรียนต่อสายอาชีพ

กรุงเทพฯ 18 กุมภาพันธ์ 2565 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เดินหน้าสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.3 ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่าที่สนใจเรียนต่อจนจบประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) หรือในระดับอนุปริญญา สมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปี 2565 เพื่อศึกษาต่อสายอาชีพซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยทุนดังกล่าวจะเป็นทุนให้เปล่าที่ครอบคลุมค่าครองชีพ ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราประหยัด ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนได้ที่สถานศึกษาสายอาชีพที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทรศัพท์ 02-079-5475 กด 2 หรือเว็บไซต์ https://www.eef.or.th/