จุฬาฯ มอบรางวัลสุดยอดแบรนด์องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12

หลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะจัดงาน ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2021  เพื่อประกาศผลงานวิจัย และมอบรางวัลให้แก่ องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของประเทศไทยและในอาเซียน ประจำปี 2564  ปีนี้เป็น ปีที่ 12 ที่มีการจัดงานมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด  โดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นประธาน  ณ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น  สามารถรับชมสดผ่านเพจเฟซบุ๊ก  Chulalongkorn University และ CBSChula

ศ.ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ และ ผศ. ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สร้างเครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553  เปิดเผยว่า “ปี พ.ศ. 2564 แม้จะมีสถานการณ์การระบาดของโควิด-19  แต่คณะผู้วิจัยยังคงทำวิจัยมูลค่าแบรนด์องค์กรของบริษัทจดทะเบียนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารของภาคธุรกิจให้ความสำคัญต่อการพัฒนาแบรนด์องค์กรเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของบริษัทในระยะยาว  การวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรได้นำตัวเลขจากงบการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มาคำนวณ ใช้ค่าเฉลี่ยเวลา 3 ปี โดยได้บูรณาการแนวคิดด้านการตลาด การเงิน และการบัญชี เพื่อให้สามารถคำนวณมูลค่าแบรนด์องค์กรออกมาได้เป็นตัวเลขทางการเงินโดยไม่มีความลำเอียง”

สำหรับบริษัทในไทยที่จะได้รับการคัดเลือกจัดอันดับมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด จะต้องมีคะแนนจากมาตรวัดธรรมาภิบาลของ IOD ตั้งแต่ 4 คะแนนขึ้นไป และต้องปรากฏผลงานการดำเนินงานในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างน้อย 3 ปี เพื่อใช้สูตร CBS Valuation ในการคำนวณมูลค่าแบรนด์องค์กร  ซึ่งองค์กรที่จะได้รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brands จะต้องมีมูลค่าแบรนด์องค์กรตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป

อนึ่งงานวิจัยประเมินค่าแบรนด์องค์กรนี้ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่น  สาขาเศรษฐศาสตร์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ ใน  พ.ศ. 2557  ซึ่งพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้บริหารระดับสูงได้กระทำเป็นเวลาต่อเนื่องถึง  12 ปี  สะท้อนถึงความสำเร็จของงานวิจัยทางวิชาการที่ภาคธุรกิจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี