สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) และ SCG จัดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ “We’re part of the solution #ForNature”

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เอสซีจี จัดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี 2564 เพื่อแสดงถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมของประเทศไทยในการดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน มีการจัดนิทรรศการ ตลอดจนการอภิปรายในหัวข้อ “Biodiversity is our life… ความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ได้ เราอยู่รอด ตลอดจนได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ จำนวน 3 ตอน ได้แก่ ส่องรักษ์ผ่านเลนส์  มหัศจรรย์สมุนไพร…ความหลากหลายทางชีวภาพ และทำบุญ…หรือเป็นบาปเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเผยแพร่ผ่านทาง Facebook และ Twitter “Biodiversity CHM Thailand” และ YouTube Chanel “Chm Thai”

EP.1 ส่องรักษ์ผ่านเลนส์ https://youtu.be/dHZ6iIhJo-s

EP.2 มหัศจรรย์สมุนไพร…ความหลากหลายทางชีวภาพ https://youtu.be/vCiz5z5uVyY

EP.3 ทำบุญ…หรือเป็นบาป https://youtu.be/sISCNiNRhps