รับโล่เชิดชูเกียรติ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2021”

ฯพณฯ นายเกษม จันทร์แก้ว องคมนตรี ให้เกียรติมอบโล่เชิดชูเกียรติ ให้แก่ นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นิว เอ็นเนอร์จี พลัส โซลูชั่นส์ จำกัด หรือ NEPS ผู้นำด้านการให้บริการพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้มาตรฐานระดับสากล ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็น “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2021 ภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค”นงานประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2021” ที่จัดขึ้นโดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564