องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 20,100 เข็มให้กรมปศุสัตว์

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย (World Animal Protection) นำโดย นางสาวโรจนา สังข์ทอง ผู้อำนวยการองค์กรฯ มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 20,100 เข็ม ให้แก่กรมปศุสัตว์ โดยมี น.สพ.ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนรับมอบวัคซีน เพื่อนำไปฉีดให้กับสุนัขจรจัดและยังเป็นการช่วยเหลือให้สัตว์ในชุมชนปลอดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมสนับสนุนงบพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรสัตว์ และมี สพ.ญ. ชนัดดา เครือประดับพิมพ์มนัส ลัยท์นันท์ และ ธนกร สุริยะ เข้าร่วมในกิจกรรม ณ กรมปศุสัตว์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

เรียงจากซ้ายไปขวา

1. สพ.ญ.สุนทรี วีรกิจพานิช นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

2. น.สพ.พรพิรุณ ชินสอน นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์เลี้ยง สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

3. น.สพ.บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

4. น.สพ.ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

5. นางสาวโรจนา สังข์ทอง ผู้อำนวยการองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย

6. สพ.ญ.ชนัดดา เครือประดับ ผู้ประสานงานโครงการองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประจำประเทศไทย

7. นางสาวพิมพ์มนัส ลัยท์นันท์ ผู้ช่วยฝ่ายโปรแกรม

8. นายธนกร สุริยะ ผู้ช่วยฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ