ปลัด มท. ตรวจเยี่ยม พร้อมมอบนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง

วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2564) เวลา 15:00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และ นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับกรมโยธาธิการและผังเมือง

เพื่อรับทราบภารกิจ ผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และมอบนโยบายในการปฎิบัติราชการ เพื่อขับเคลื่อนงานให้บรรลุตามเป้าหมาย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน โดยมี นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยผู้บริหาร และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ อาคาร 11 ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6