บริติช เคานซิล เชิญชวนสมัคร “รางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่น ประจำปี 2564-65”

กรุงเทพฯ 14 ตุลาคม 2564 – บริติช เคานซิล ประเทศไทย  เปิดรับสมัคร “รางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่นประจำปี 2564-2565 (Study UK Alumni Award 2021-2022) เชิญชวนศิษย์เก่าที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร เข้าร่วมสมัครด้วยการเล่าเรื่องราวความสำเร็จที่ได้จากประสบการณ์การเรียนที่สหราชอาณาจักร โดยแบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 4 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์และความยั่งยืน สาขาศิลปวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ สาขาการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม และสาขาธุรกิจและนวัตกรรม สำหรับศิษย์เก่าที่ได้รับคัดเลือกในแต่ละสาขาจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 45,000 บาท โอกาสในการสร้างเครือข่ายในสายงาน โอกาสในการเข้าประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยและผู้อำนวยการบริติช เคานซิล รวมถึงเข้าร่วมการคัดเลือกในระดับโลก (Global UK Alumni Awards 2021-22)

 ผู้สนใจสามารถได้ตั้งแต่วันนี้ – 29 ตุลาคมนี้ ที่ www.britishcouncil.or.th และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ British Council Thailand

# # #

#BritishCouncil #UKAlumniAward #JCCOTH

 

บริติช เคานซิล คือ องค์กรนานาชาติเพื่อส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร เราทำงานกับประเทศต่าง ๆ กว่า 100 ประเทศทั่วโลกผ่านงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ การศึกษา และภาคประชาสังคม ในปีที่ผ่านมาเราสื่อสารโดยตรงกับผู้คนมากกว่า 80 ล้านคน และสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์กับผู้คนกว่า 791 ล้านคน เราสร้างประโยชน์แก่ประเทศที่เราทำงานด้วยผ่านทรัพยากรทางวัฒนธรรมของสหราชอาณาจักร เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้ดีขึ้นโดยการสร้างโอกาส สร้างเครือข่าย และสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน บริติช เคานซิล ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2477 ภายใต้พระบรมราชานุญาตและพระราชบัญญัติองค์การอิสระแห่งสหราชอาณาจักร เราได้รับเงินสนับสนุนร้อยละสิบห้าโดยรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร