กสร. มุ่งมั่นขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็ก สอดรับเจตนาวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก 12 มิถุนายน 2564

กสร.สร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาการใช้แรงงานเด็ก เนื่องในวันต่อต้านแรงงานเด็กโลก พร้อมทั้งดำเนินมาตรการในการคุ้มครองแรงงานเด็ก เพื่อขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี สำหรับเด็กซึ่งเป็นแรงงานสำคัญในอนาคตของสังคม

นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีและโฆษกกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า วันที่ 12 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาและขจัดการใช้แรงงานเด็ก โดยเฉพาะการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายทั้ง 4 รูปแบบ ได้แก่ การบังคับใช้แรงงาน การค้าประเวณีหรือผลิตสื่อลามก การใช้แรงงานเด็กในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะยาเสพติด และการให้เด็กทำงานที่มีลักษณะหรือสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จิตใจ ความปลอดภัย หรือศีลธรรม จึงได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในฐานะหน่วยงานหลักในการคุ้มครองแรงงาน และเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้ดำเนินมาตรการเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย โดยดำเนินการตามมาตรการในการคุ้มครองแรงงานเด็กอย่างเคร่งครัด ได้แก่ กำหนดเป้าหมายให้พนักงานตรวจแรงงานทั่วประเทศเข้าตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการต่างๆ ที่มีการใช้แรงงานเด็กอายุ 1517 ปี อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย การรับคำร้องกรณีการละเมิดสิทธิด้านแรงงาน การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยการดำเนินคดีทุกคดีหากพบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก การจัดพิธีประกาศเจตนารมณ์และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ ในกิจการสินค้าประเภทกุ้ง ปลา อ้อย และเครื่องนุ่งห่ม กับ 13 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าว เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของภาครัฐและเอกชนไทย ที่จะดูแลคุณภาพชีวิตแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การส่งเสริมความรู้กฎหมายแรงงาน และสิทธิด้านแรงงานให้แก่เด็กในสถานศึกษาผ่านโครงการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และมาตรการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กด้านแรงงาน และความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก เช่น การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และรณรงค์การใช้แรงงานเด็ก

โฆษก กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการดูแลให้แรงงานเด็กให้ได้รับการคุ้มครองและเป็นธรรมจากการจ้างงานแล้ว กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานยังเห็นถึงความสำคัญของเด็กซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติ โดยในประเด็นนี้กรมสนับสนุนให้แรงงานสตรี ซึ่งอีกหน้าที่หนึ่งคือเป็นมารดาผู้ดูแลบุตร จะต้องได้รับการคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในเรื่องการลาคลอด ที่กำหนดให้มารดาสามารถลาเพื่อทำการเลี้ยงดูบุตรได้เป็นเวลา 98 วัน นอกจากนี้กรมได้ส่งเสริมให้มีการจัดมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ โดยให้สถานประกอบกิจการจัดพื้นที่เพื่อการเลี้ยงดูเด็กในสถานประกอบกิจการ ทุกจังหวัดทั่วประเทศอีกด้วย