ทส. จัดทำโครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุน รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

น้ำสะอาดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำสะอาดในสถานพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ก่อสร้าง “อาคารฟอกไตพระราชทาน” โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ให้กับผู้ป่วยโรคไตในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ให้ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพ เข้าถึงบริการได้สะดวก เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีผู้ป่วยโรคไตเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งในการฟอกไตจำเป็นต้องใช้น้ำที่มีความสะอาดเพียงพอ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีฯ และกรมทรัพยากรน้ำ ดำเนินโครงการจัดหาแหล่งน้ำสะอาดให้กับโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลฯ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา โดยเฉพาะอาคารฟอกไตพระราชทาน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ได้สร้างระบบน้ำและระบบกรองน้ำ  โดยติดตั้งจุดสูบน้ำจาก น้ำแม่แจ่มมาที่อาคารรับน้ำแบบบ่อกรองรับน้ำ เป็นถังทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 2.20 เมตร สูง 6.25 เมตร จำนวน 6 ถัง โดยรอบถัง เป็นกรวดและทรายเพื่อกรองน้ำพร้อมหินเรียงในกล่องล้อม ซึ่งเป็นการกรองน้ำ และสูบน้ำส่งทางท่อโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จากนั้นสูบน้ำที่ผ่านการกรองขั้นที่หนึ่งส่งไปยังบ่อเก็บน้ำขนาด 500 ลบ.ม. บริเวณโรงพยาบาลและนำน้ำผ่านระบบกรองน้ำสะอาดขนาด 20 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง และนำน้ำพักไว้ในบ่อเก็บน้ำสำรองขนาด 100 ลบ.ม. เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับนำไปใช้ในกิจกรรมของโรงพยาบาล โดยการผลิตและกรองน้ำจะผ่านเทคโนโลยีระบบ RO (Reverse Osmosis ) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงทุกขั้นตอน ดังนั้นน้ำที่นำไปใช้ในโรงพยาบาลจะถูกกรองถึงสามขั้นตอน

“กรมทรัพยากรน้ำ สูบส่งน้ำในอัตรา 100 คิวต่อชั่วโมง  วันหนึ่งพลังงานแสงอาทิตย์ทำงาน 5-6 ชั่วโมง  เพราะฉะนั้นจะมีน้ำขึ้นไปที่บ่อเก็บโรงพยาบาล 500 – 600 คิว แต่ในอัตราการใช้สำหรับการฟอกไต ในหนึ่งวัน  โรงพยาบาลจะใช้อยู่ประมาณ 50-70 คิว ฉะนั้นจะมีน้ำส่วนเกินที่สามารถไปช่วยสนับสนุนเกษตรกรโดยรอบ ไม่ว่าจะเป็นน้ำอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร ฉะนั้น การกระจายน้ำก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงพยาบาล และประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ” นายนิทัศน์  สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 กล่าว

“เราจำเป็นต้องใช้น้ำบริสุทธิ์สำหรับใช้ในการฟอกไตให้กับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ระยะสุดท้าย ซึ่งที่ผ่านมา เราใช้น้ำในส่วนของเรา ซึ่งมีปริมาณที่ไม่เพียงพอ ต้องขอขอบคุณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้จัดหาน้ำสะอาด ทำให้น้ำสำหรับใช้ในกิจกรรมฟอกไตมีปริมาณที่เพียงพอ ส่งผลให้เราสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ” นพ.สมมิตร สิงห์ใจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตนฯ กล่าวในตอนท้าย

ด้วยน้ำพระทัยของพระองค์ท่าน จึงทำให้ผู้ป่วยโรคไตในพื้นที่ภาคเหนือ ได้เข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพ
มีแหล่งน้ำสะอาดปลอดภัย นับเป็นความภาคภูมิใจของ กระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้มีส่วนร่วมสนองพระราชดำริและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร

บทความก่อนหน้านี้คาดผู้นำจี 7 ประกาศมอบวัคซีนพันล้านโดส ช่วยโลกต้านโควิด
บทความถัดไปกรมทรัพยากรน้ำ ฟื้นฟูแหล่งน้ำโรงเรียนบ้านกุดฮู จ.สกลนคร สนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน