กสร. มุ่งมั่นสู่การให้บริการเป็นเลิศ ผ่านการประเมิน 3 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ขั้นตอนที่ 1จากคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการฯ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม รางวัลการบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ประกาศรายชื่อหน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ขั้นตอนที่ 1 ซึ่งมีสาขาบริการภาครัฐและสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นส่วนหนึ่งของรางวัลดังกล่าว โดยในปีนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลในขั้นตอนที่ 1 จำนวน 3 รางวัล จากมติคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพภาครัฐ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 ได้แก่ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม จากผลงาน นิคมอุตสาหกรรมต้นแบบ GOOD LABOUR PRACTICES : GLP โดยผ่านกลไกการบริหารแบบมีส่วนร่วม รางวัลการบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ จากผลงาน “TLS” “GLP”: คุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน และ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน สำหรับรางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐในการอำนวยความสะดวกและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีความมุ่งมั่นสู่การให้บริการเป็นเลิศ ในการพัฒนาการบริการตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่มีความต้องการพัฒนาการให้บริการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ทันต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ ทั้งนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคยกระดับมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ผู้ใช้แรงงาน ตามหลักการปฏิบัติงานของกรมที่ว่า  “กสร.คุ้มครองสิทธิ พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน”

บทความก่อนหน้านี้‘We Fair’ ยื่นจี้กมธ.งบ’65 จัดลำดับความสำคัญงบฯ ‘พิธา- ทวี’ ร่วมวิจารณ์
บทความถัดไปรัฐมนตรีฯ วราวุธ ลงพื้นที่ ตรวจติดตามโครงการปรับปรุงฟื้นฟู “คลองเจ๊กสี” จ.เพชรบุรี เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่