สจล. เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ นักศึกษา-บุคลากร

กรุงเทพฯ 27 พฤษภาคม 2564 ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และ รศ. นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และเทคโนโลยีสุขภาพ สจล. และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (KMC Hospital) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สจล. เปิด “ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 สจล.” จุดให้บริการวัคซีนโควิดนอกเขตโรงพยาบาล ภายใต้นโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) หวังสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้สถาบันเปิดทำการเรียนการสอนได้อย่างปกติโดยเร็ว ทั้งนี้ กิจกรรมการเปิดศูนย์ดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุญนาค) สจล.

###

หมายเหตุถึงกองบรรณาธิการ: คำอธิบายภาพจากซ้าย

1.        ผศ. ดร.จรสวรรณ โกยวานิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ สจล.

2.        ผศ. ดร.อรัญญา วลัยรัชต์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ สจล.

3.        รศ. นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และเทคโนโลยีสุขภาพ สจล. และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (KMC Hospital)

4.        ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล.

5.        รศ. ดร.ชลิดา อู่ตะเภา รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร สจล.

6.        ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร สจล.