“ทีมอภิวัฒน์พลังรักษ์สหกรณ์” ระดมผู้มากประสบการณ์ทุกสาขาอาชีพ   สู้ศึกเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ “ชสอ.” ชุดใหม่หวังโค่นฐานอำนาจเก่า 

“ทีมอภิวัฒน์พลังรักษ์สหกรณ์”  ระดมคนรุ่นใหม่และผู้มีประสบการณ์จากทุกกลุ่มวิชาชีพ ทุกเขตพื้นที่ฯ สู้ศึกฐานอำนาจเก่า ชสอ. ชูนโยบายมุ่งบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นประโยชน์สมาชิก ผลักดัน 6 นโยบายทำได้จริง ไม่เน้นขายฝัน มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลง  เพิ่มความโปร่งใส  ลดความเหลื่อมล้ำ เดินหน้าพัฒนาสหกรณ์สมาชิกให้มีความมั่นคง ยั่งยืน
 รศ.(พิเศษ)พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์  หัวหน้า “ทีมอภิวัฒน์พลังรักษ์สหกรณ์” ว่าที่ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานกรรมการฯชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(ชสอ.)กล่าวว่า จากการที่คณะกรรมการฯชุดเก่าชสอ.ที่จะหมดวาระลงนั้น ทีมอภิวัฒน์พลังรักษ์สหกรณ์ได้รวบรวมผู้มีประสบการณ์จากทุกกลุ่มวิชาชีพและผู้ที่ทำงานอย่างเข็มแข็งที่เข้าใจความต้องการของสหกรณ์สมาชิกในทุกเขตพื้นที่ฯ เข้าชิงตำแหน่งคณะกรรมการฯชุดใหม่ เพื่ออาสาเข้าไปแก้ไขปัญหาในชสอ.และปัญหาของสหกรณ์สมาชิก เพื่อพัฒนาและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้สหกรณ์สมาชิกซึ่งมุ่ง”พัฒนา ชสอ. ด้วยธรรมาภิบาล”   โดยชูนโยบาย 6 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านเครือข่ายและการบริหารแบบมีส่วนร่วม 2.ด้านการเงินและการลงทุน 3.ด้านกฎหมาย 4.ด้านสวัสดิการสหกรณ์สมาชิก 5.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 6.ด้านการศึกษา
 ทั้งนี้  หากได้รับการรับเลือกตั้งจะรีบเดินหน้าผลักดันนโยบายให้เกิดเป็นรูปธรรมที่สามารถตอบโจทย์ และแก้ไขปัญหาของสมาชิกสหกรณ์ได้ทันที่  อาทิ  การแก้ไขพรบ.สหกรณ์ กฎกระทรวงที่ประกาศใช้ รวมทั้งที่ยังไม่ได้ประกาศใช้ การผลักดันการมีส่วนร่วมในการบริหารชสอ. โดยให้ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่มีทุนเรือนหุ้นรวมเงินฝากสูงสุด 5 ลำดับแรก เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารชสอ. ให้ประธานเขตพื้นที่หรือผู้แทนทั้ง 8 เขตเป็นกรรมการสภาที่ปรึกษาชสอ.โดยตำแหน่ง  ให้มีการสนับสนุนการบริหารเขตพื้นที่ฯ โดยสนับสนุนงบประมาณอย่างน้อยเขตพื้นที่ละไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาทโดยไม่มีเงื่อนไข และสนับสนุนงบประมาณและกิจกรรมของชมรมวิชาชีพของสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกชมรมอย่างเสมอภาคส่วนด้านการเลือกผู้แทนเขตพื้นที่ฯ เป็นกรรมการ ชสอ. จะเข้าไปแก้ไขข้อบังคับ ชสอ.ให้แต่ละเขตพื้นที่เลือกตั้งผู้แทนเขตพื้นที่เข้ามาเป็นกรรมการ ชสอ. พื้นทึ่ใครพื้นทึ่คนนั้นกันเอง เพื่อให้แต่ละเขตพื้นที่ได้ผู้แทนที่แท้จริงตรงตามความต้องการของแต่ละเขตพื้นที่  เป็นต้น    รวมทั้งเร่งเข้าไปฟื้นฟูหนี้นอกระบบของสหกรณ์สมาชิกให้เข้ามาอยู่ในระบบสหกรณ์รวมทั้งเข้าไปฟื้นฟูกิจกรรมของสหกรณ์ที่กำลังประสบปัญหาอย่างทันท่วงที   การจัดตั้งตลาดสินค้าออนไลน์เพื่อให้สมาชิกของสหกรณ์สมาชิกซื้อขายสินค้ากันเองโดยตรง  รวมทั้งสนับสนุนอาชีพเสริมให้แก่สมาชิกโดยการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำและปลอดเงินต้น เป็นต้น
ทั้งนี้ เป็นที่ทราบดีว่าที่ผ่านมาการบริหารใน ชสอ. เหมือนสมบัติพลัดกันชมหมุนเวียนการเข้ามาบริหารด้วยโดยกลุ่มอำนาจเก่าจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันต่างทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาฐานอำนาจของพรรคพวกตัวเองไว้ ถึงแม้จะเป็นผู้สมัครหน้าใหม่ แต่ผู้ดูแลทีมยังเป็นทีมงานเดิมอยู่  ทำให้หลายปัญหายังคงหมักหมมไม่ได้รับแก้ไข  ดังนั้นจึงถึงเวลาที่จะสร้าง “จุดเปลี่ยน” ในชสอ. สู่องค์กรธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงโดยปราศจากการอิงขั้วอำนาจเก่าและแนวทางการบริหารแบบเก่าๆ
“ที่ผ่านมาชสอ.อยู่ภายใต้การบริหารของทีมเดิมมาเป็น 10 ปี จึงถึงเวลาในการสร้างจุดเปลี่ยนให้กลุ่มคนเลือดใหม่ที่ประสบการณ์จากหลากหลายสาขาวิชาอาชีพ และจากทุกเขตพื้นที่ ได้มีโอกาสแสดงฝีมือในการสร้างจุดเปลี่ยนเพื่อพลิกโฉม ชสอ. ครั้งสำคัญภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง ไม่เน้นขายฝัน  รวมใจสมาชิกให้เป็นหนึ่งเดียว ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกเพื่อร่วมกันพัฒนาชสอ. รวม ทั้งเสริมสร้างความร่วมมือ  ร่วมใจในการพัฒนา ชสอ. สู่สากล  บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นความซื่อสัตย์  ความโปร่งใสและความยุติธรรม  ที่สำคัญคือต้องมีการจัดสวัสดิการสูงสุดให้แก่สหกรณ์สมาชิก”ดร.วีระ  กล่าว
ทั้งนี้   สำหรับการรับสมัครคณะกรรมการดำเนินงานชุดใหม่ของ ชสอ.กำหนดมีขึ้นตั้งแต่ วันที่ 25 เม.ย.2564 จากนั้นจะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 พร้อมกำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชสอ.ในวันที่ 12 มิ.ย. 2564
บทความก่อนหน้านี้‘ซีอาร์พีเอช’ จัดตั้ง รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติพม่า ฉลองสิ้นสุดเทศกาล วันปีใหม่ประจำชาติ
บทความถัดไปราชทัณฑ์ เผยอาการ เพนกวินล่าสุด ขาทั้ง2ข้างอ่อนแรง ร่างกายอ่อนเพลีย