กลุ่มมิตรผล จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิด “สถาบันเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น” มุ่งสร้างบุคลากรเป็นเลิศเฉพาะทางด้านเกษตร​อุตสาหกรรม

กลุ่มมิตรผล จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิด สถาบันเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น มุ่งสร้างบุคลากรเป็นเลิศเฉพาะทางด้านเกษตรอุตสาหกรรม

กรุงเทพฯ 2 เมษายน 2564  – กลุ่มมิตรผล นำโดยคุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมการเปิดสถาบันเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น (วิทยาลัยการอาชีพหนองเรือ) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคุณมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมด้วยหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม โดยมีเป้าหมายการจัดตั้งสถาบันฯ เพื่อให้เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาชั้นนำด้านเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยมีการจัดหลักสูตรการเรียนที่เน้นในเทคโนโลยีเพื่อเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ Robotics and AI For Agriculture หรือ RAIFA  เพื่อฝึกอบรมวิชาชีพด้านเกษตรและอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ และสามารถผลิตบุคลากรที่มีทักษะวิชาชีพระดับสูงที่มีความรู้ ความสามารถ สร้างความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านเกษตร​อุตสาหกรรม เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดอาชีพในอนาคตต่อไป ณ ห้องประชุมไร่ฟ้า วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น จ.ขอนแก่น เมื่อวันก่อน

บุคคลในภาพจากซ้าย-ขวา

  1. ดร.สิทธิศักดิ์ ชำปฏิ                       ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
  2. คุณปัทมา วีระวานิช ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  3. คุณมณฑล ภาคสุวรรณ์                 รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  4. คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ                    ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มมิตรผล
  5. ดร.ทองเปลว กองจันทร์                 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  6. รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์                    ที่ปรึกษากลุ่มมิตรผล
  7. คุณวัชรินทร์ ศิริพานิช                   ที่ปรึกษากลุ่มมิตรผล
  8. คุณคนอง ศักดิ์เพ็ชร์                      รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานโรงงาน กลุ่มมิตรผล