มูลนิธิซิตี้ ร่วม ยูเอ็นดีพี เดินหน้า 6 เดือนเร่งฟื้นฟูวิสาหกิจชายแดนใต้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ตั้งเป้าหนุนเยาวชน ผู้มีรายได้น้อย ผู้ว่างงาน

กรุงเทพฯ 20 มกราคม 2564 – มูลนิธิซิตี้ (Citi Foundation) ร่วมมือโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เปิดตัวโครงการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนและนักบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อสังคมระดับท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย แก่กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายใต้หลักการสำคัญว่าด้วย “การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยโครงการดังกล่าวจะดำเนินการประเมินศักยภาพและความต้องการของชุมชน ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน นักบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มชุมชนอื่น ๆ ในท้องถิ่น พร้อมการให้คำปรึกษาด้านการวางแผนธุรกิจและการสนับสนุนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ชุมชนในระดับท้องถิ่นสามารถริเริ่มหรือพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของตนเองให้มีศักยภาพที่ดีขึ้นและยั่งยืน อันเป็นส่วนหนึ่งช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ตลอดจนยังเป็นการเสริมสร้างโอกาสให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งครัวเรือนที่มีรายได้น้อย เยาวชน ตลอดจนผู้ว่างงานทั้งชายและหญิง ทั้งนี้โครงการดังกล่าวกำหนดดำเนินในระยะเวลา 6 เดือน

มร.ทีบอร์ พานดิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย

มร. ทีบอร์ พานดิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย และตัวแทนมูลนิธิซิตี้ กล่าวว่า วิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลกในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มเปราะบาง ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิซิตี้ได้เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าวจึงได้ริเริ่มกองทุน “การบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19” (COVID-19 Relief) เพื่อหนุนเสริมกลุ่มชุมชนที่ได้รับผลกระทบและช่วยเหลือให้กลุ่มชุมชนเหล่านี้ได้สามารถฟื้นฟูผ่านกลไกและรูปแบบของท้องถิ่น พร้อมทั้งเสริมสร้างและกระจายผลประโยชน์ที่ได้จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียม โดยโครงการนี้เป็นความพยายามร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกในชุมชน ผู้นำภาคประชาสังคมและสถาบันวิชาการเพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมูลนิธิซิตี้มีเป้าหมายในการทำงานที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนทั่วโลกให้ดีขึ้นด้วยการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินอย่างทั่วถึง ควบคู่ไปกับการสร้างอาชีพสำหรับเยาวชน เพื่อสร้างสภาพเศรษฐกิจของชุมชนที่ดีขึ้น นอกจากการให้ความช่วยเหลือแล้ว มูลนิธิซิตี้ยังได้ใช้ความเชี่ยวชาญในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำและความพร้อมของพนักงานที่สนับสนุนให้พันธกิจของบริษัทประสบความสำเร็จ ผ่านการขับเคลื่อนแนวคิดความเป็นผู้นำและนวัตกรรมอีกด้วย

มร. เรโนด์ เมเยอร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า รายละเอียดการดำเนินงานของ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนและนักบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อสังคมระดับท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ได้ประยุกต์หลักนวัตกรรมทางสังคมและแนวทางผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานรากอย่างเร่งด่วนที่สุด โดยจะเริ่มจากประเมินศักยภาพและความต้องการของชุมชน ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน นักบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มชุมชน  การให้คำปรึกษาด้านการวางแผนธุรกิจ การสนับสนุนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ชุมชนในระดับท้องถิ่นสามารถริเริ่มหรือพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของตนเองให้มีศักยภาพที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน  ทั้งนี้โครงการฯ จะมีการตรวจสอบการประเมินผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด ตลอดระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 6 เดือน โดยตัวชี้วัดดังกล่าวถูกกำหนดร่วมกันระหว่าง UNDP และผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลกระทบทางสังคมและศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนาด้านการพัฒนาธุรกิจในภาคใต้  โดยจะวัดผลลัพท์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการของวิสาหกิจชุมชนภายใต้โครงการฯ จะส่งผลกระทบเชิงบวกและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในชุมชนอย่างกว้างขวาง

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิซิตี้ได้ที่  www.citifoundation.com

###

เกี่ยวกับ มูลนิธิซิตี้

มูลนิธิซิตี้ มีบทบาทในการทำงานที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ ของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนทั่วโลกให้ดีขึ้น ด้วยการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินอย่างทั่วถึง การสร้างอาชีพสำหรับเยาวชน รวมถึงสร้างสภาพเศรษฐกิจของชุมชนที่ดีขึ้น นอกจากการให้ความช่วยเหลือแล้ว มูลนิธิซิตี้ ยังได้ใช้ความเชี่ยวชาญในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำ และความพร้อมของพนักงาน ที่สนับสนุนให้พันธกิจของบริษัทประสบความสำเร็จ และขับเคลื่อนแนวคิดความเป็นผู้นำ และนวัตกรรม ดูข้อมูลเพิ่มเติมของมูลนิธิฯ ที่ www.citifoundation.com

เกี่ยวกับ “ซิตี้”

ธนาคารชั้นนำของโลก ที่ให้บริการแก่ลูกค้ากว่า 200 ล้านราย ในกว่า 160 ประเทศและเขตปกครองทั่วโลก ซิตี้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายให้กับลูกค้าบุคคล องค์กร ภาครัฐและสถาบันต่างๆ โดยธุรกิจหลักครอบคลุมการธนาคารและสินเชื่อเพื่อลูกค้าบุคคล (สายบุคคลธนกิจ) ธนาคารเพื่อองค์กรและการลงทุน (สายสถาบันธนกิจและวาณิชธนกิจ) ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ บริการธุรกรรมทางการเงินต่างๆ รวมถึงบริการบริหารความมั่งคั่ง ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.citibank.co.th | เฟซบุ๊ก: Citi Thailand  | LINE: Citi Thailand

เกี่ยวกับ UNDP

UNDP ดำเนินงานในประมาณ 170 ประเทศ เพื่อช่วยในการขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและการแบ่งแยก และช่วยประเทศต่าง ๆ พัฒนานโยบาย ทักษะความเป็นผู้นำ ความสามารถในการสร้างพันธมิตร ความสามารถของสถาบันและสร้างความยืดหยุ่นเพื่อให้เกิดผลการพัฒนาที่ยั่งยืน   สิ่งดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับโลกของเรา ที่องค์กร UNDP เห็นว่าเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่จะก้าวไปสู่วาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับโลก ในเดือนกันยายนปี 2558 ผู้นำโลกได้จัดทำวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อยุติความยากจนภายในปี 2573 เพื่อขจัดความยากจน ปกป้องโลก และเพื่อประชาชนทุกคนจะมีสันติภาพและความมั่งคั่ง  พวกเราสนับสนุนความพยายามของประเทศต่าง ๆ ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนใหม่หรือเป้าหมายระดับโลกซึ่งจะเป็นตัวกำหนดความสำคัญในการพัฒนาระดับโลกจนถึงปี 2573

UNDP มุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ สร้างและแบ่งปันแนวทางแก้ปัญหาใน 3 ประเด็นหลัก คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน การปกครองแบบประชาธิปไตยและการสร้างสันติภาพและการฟื้นตัวจากภัยพิบัติ ในกิจกรรมทั้งหมดนี้ พวกเราสนับสนุนให้มีการปกป้องสิทธิมนุษยชนและการเสริมสร้างพลังอำนาจของสตรี ชนกลุ่มน้อย และคนที่ยากจนและอ่อนแอที่สุด โครงการ Youth Co: Lab ดำเนินการโดยทีมผู้บริหารในศูนย์ภูมิภาคของ UNDP ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: http://www.asia-pacific.undp.org/

บทความก่อนหน้านี้อะไร(แม่ง)ก็เป็นศิลปะ : Treasure Map แผนที่แห่งการบันทึกประสบการณ์ และความทรงจำ
บทความถัดไปส.ว.โหวตล้ม อดีตทูตฟินแลนด์ เป็น ‘ตุลาการศาลปกครอง’ เหตุ มีรูปคู่ ‘ทักษิณ’