อธิบดี กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น เปิด “อาคารศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุ และพัฒนาอาชีพ” จังหวัดสตูล ยกเป็นต้นแบบการเตรียมพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี.

วานนี้ (23 พ.ย. 2563) เวลา 09.00 น. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุ และพัฒนาอาชีพ ที่ดำเนินการโดยเทศบาลเมืองสตูล ในการนี้ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พันจ่าเอก สาคร สิทธิศักดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสตูล และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลเมืองสตูล ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

สำหรับอาคารดังกล่าว เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2561 และดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ปี 2563 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 28,630,000 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ในพื้นที่ ตลอดถึงการดูแลด้านสุขภาพ อนามัยของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย ในพื้นที่ให้ดีขึ้น เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาส่งเสริมในหลายด้านไปพร้อม ๆ กัน

ตัวอาคาร เป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวม 2,133 ตารางเมตร จัดแบ่งการใช้พื้นที่ ออกเป็น ชั้น 1 เป็นห้องเรียนสำหรับผู้สูงอายุ ห้องที่ทำการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสตูล ห้องกายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย หน่วยปฐมภูมิของโรงพยาบาลสตูล ชั้น 2 เป็นห้องฝึกอบรมพัฒนาอาชีพต่าง ๆ ที่ทำการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองสตูล ห้องที่ทำการเครือข่ายประธานกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองสตูล และชั้น 3 จัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ และที่ทำการ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล

โอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดและข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเปิดอาคารศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุ และพัฒนาอาชีพ และได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จของเทศบาลเมืองสตูล ในการพัฒนาเมือง พัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสตูล

“ปรากฏการณ์สำคัญของประเทศอีก 10 ปีข้างหน้า ในปี 2573 คือการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ จากการประมาณการของกระทรวงสาธารณสุข จะมีประชากรผู้สูงอายุหรือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ประมาณ 18 ล้านคน การที่เทศบาลเมืองสตูลได้ก่อสร้างอาคารศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุ และพัฒนาอาชีพ โดยได้ออกแบบและจัดแบ่งพื้นที่ประกอบกิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์แพทย์แผนไทย และศูนย์กายภาพบำบัด โดยมีการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดสตูล รวมทั้งได้จัดให้มีศูนย์พัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ อีกทั้งเป็นที่ทำการของสภาเด็กและเยาวชน ที่ทำการเครือข่ายประธานกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองสตูล

การดำเนินการเหล่านี้ เป็นวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของท่านนายกเทศมนตรีเมืองสตูล ผู้บริหารและบุคลากรที่เตรียมพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายของรัฐบาลและความห่วงใยของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสตูล ที่มีผู้บริหารเมืองที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล มุ่งมั่นตั้งใจ รับใช้พี่น้องประชาชนอย่างเสียสละ ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้ทรงความรู้ที่จะถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เด็กและเยาวชน ที่มาใช้อาคารแห่งนี้ร่วมกัน อันเป็นการเชื่อมต่อระหว่างคน 2 วัย เป็นอย่างดี” อธิบดี สถ. กล่าว

 

บทความก่อนหน้านี้หน่วยความมั่นคงยกระดับ เตรียมเสนอนายกฯ ประกาศพรก.ฉุกเฉินร้ายแรงอีกครั้ง
บทความถัดไป“พิชัย” เตือน “ประยุทธ์” อย่าตุกติกเรื่องแก้รธน. ย้ำ สสร.ต้องมาจากประชาชนทั้งหมด