มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ โรงเรียนวัดโคนอน“ยกระดับการศึกษาไทย” มุ่งพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านทักษะการอ่าน-เขียนภาษาไทย อย่างมีคุณภาพ

“ยกระดับการศึกษาไทย” มุ่งพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านทักษะการอ่าน-เขียนภาษาไทย อย่างมีคุณภาพ

โดย วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ โรงเรียนวัดโคนอน เขตภาษีเจริญ กทม.

จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการใช้สื่อดนตรีและเทคโนโลยีเพื่อบูรณาการในรายวิชาภาษาไทย”

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนวัดโคนอน  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพคุณครูภาษาไทยและนักเรียน จำนวน 13 โรงเรียนในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

เพื่อให้ครูนำสื่อดนตรีและเทคโนโลยีมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านทักษะการอ่าน-เขียนภาษาไทย อย่างมีคุณภาพ วิทยากรโดย  นางสุประวีณ์ ชะอุ่ม (ผุ้อำนวยการโรงเรียนวัดโคนอน)

อาจารย์ศุภณัฐ กอบกุลกัลยกร (ผู้อำนวยการพัฒนาหลักสูตร) วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA

และ นางสาวณัฐพร กอบกุลกัลยกร (ผู้ผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา)

ภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น. โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สนับสนุนงบประมาณโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ประจำปีงบประมาณ 2563

สนับสนุนเครือข่ายทางการศึกษา โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช (อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม)

อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย (รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ) (ปฏิบัติการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) (ประธานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง)  ดร.อริยา พรหมสุภา (ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) ผศ. ดร. มารุจ ลิมปะวัฒนะ  (ผู้ช่วยอธิการบดีด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยสยาม) อาจารย์พิสิฏพงษ์ วรเศรษฐการกิจ (คณบดี วิทยาลัยดนตรีและศิลปะ

การแสดง SCA) นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ (ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ) นางสุประวีณ์ ชะอุ่ม (ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคนอน)

ดร. บุญเลิศ เกิดสมเกียรติ  อาจารย์ทวิชา ประดิษฐ์ลาภ คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะคุณครู และนักเรียน เขตภาษีเจริญ

 

บทความก่อนหน้านี้จดหมาย/ฉบับประจำวันที่ 25 ก.ย. – 1 ต.ค. 2563
บทความถัดไป“ข้าวตราไก่แจ้” ซับพอร์ตโควิดไม่โคม่าส่งต่อความห่วงใยร่วมต่อลมหายใจผู้คน