“ดีป้า” โชว์ผลงานรอบ 3 ปี ชูธงความสําเร็จในการเป็นแถวหน้าช่วยพลิกโฉมประเทศไทยด้วย“เทคโนโลยีดิจิทัล” ในทุกมิติ

22 กันยายน 2563,อาคารเกษร เออร์เบิน รีสอร์ท–สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลแถลงผลงานสําคัญในรอบ 3ปี ภายใต้แนวคิด“The Premierby depa”ชูความเป็นแถวหน้าด้านการส่งเสริมและพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกมิติทั้งภาคเศรษฐกิจ สังคม และความร่วมมือระดับนานาชาติ ผ่านผลสําเร็จจากกลไกส่งเสริมและสนับสนุนที่ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมเผยแผนการดําเนินงานปี 2564 ในการเป็นองค์แถวหน้าที่ส่งเสริมและนําพาไทยสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืนดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อํานวยการใหญ่ สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ ดีป้า เปิดเผยในงาน “The Premierby depa”งานแถลงผลการดําเนินงานสําคัญในรอบ 3ปี ว่า

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ขณะนี้ ดีป้า กําลังเดินหน้าเข้าสู่ปีที่ 4 ซึ่งแผนการดําเนินงานจะยังคงให้ความสําคัญกับการส่งเสริมและนําพาประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ผ่านกลไกส่งเสริมและสนับสนุนที่ถูกพัฒนาขึ้น และคงความเป็นแถวหน้าที่พร้อมทําในสิ่งที่ผู้อื่นยังไม่ริเริ่มดําเนินการ “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดีป้า ทํางานสอดประสานกันเป็น “ทีม” โดยมี Think Tank ที่ดําเนินการวิเคราะห์แผนระดับชาติถึงแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลการเสนอกฎหมายที่เอื้อต่อระบบนิเวศด้านเศรษฐกิจดิจิทัล อีกทั้งกําหนดกลยุทธ์และกลไกสําคัญที่ส่งผลให้การดําเนินงานของ ดีป้า เป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการพัฒนากําลังคนสู่ยุคดิจิทัล การยกระดับภาคเศรษฐกิจสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ การขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมดิจิทัล และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับนวัตกรรมดิจิทัล

ดีป้า โชว์ผลงานรอบ 3 ปี ชูธงความสำเร็จในการเป็นแถวหน้า ช่วยพลิกโฉมประเทศไทยด้วย เทคโนโลยีดิจิทัล

พร้อมกันนี้ ดีป้ายังให้ความสําคัญกับความร่วมมือกับเครือข่ายระดับนานาชาติซึ่งทั้งหมดอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อํานวยการใหญ่ (กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร)” ผู้อํานวยการใหญ่ ดีป้ากล่าวทั้งนี้ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลจะต้องดําเนินการบนพื้นฐานของข้อมูล ดังนั้นสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) หนึ่งในสถาบันภายใต้สังกัด ดีป้า จึงมีความสําคัญ ซึ่งขณะนี้ทีม Think Tankมีการจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) อาทิ การสํารวจข้อมูลเพื่อประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยจัดทําระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อแสดงผลข้อมูลสภาพรวมและแนวโน้มอุตสาหกรรมดิจิทัล การสํารวจความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัลรายไตรมาส และการสํารวจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมการผลิตนอกจากนี้ ดีป้า ยังให้ความสําคัญกับการสร้างความตระหนักรู้ด้านทักษะดิจิทัล กฎหมาย ความปลอดภัย ประโยชน์และโทษจากดิจิทัลสําหรับผู้สูงวัย ผู้พิการ เด็กและเยาวชนเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากําลังคนสู่ยุคดิจิทัล

โดยดีป้า มุ่งให้ความสําคัญกับการพัฒนา “คน” สู่การเป็น “ทุนมนุษย์” (Human Capital) ของประเทศ โดยการส่งเสริมให้เยาวชนไทยเข้าถึงหลักสูตรต่าง ๆ พร้อมเพิ่มทักษะความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (นิวสกิล) ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ด้าน Coding ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง codingthailand.org และส่งผ่านองค์ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) แก่นักศึกษาจบใหม่ ผู้ว่างงาน รวมถึงผู้ที่ต้องการอัพสกิล-รีสกิลตนเองสู่การเป็นกําลังคนดิจิทัล ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ อีกทั้งมีความพร้อมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไป ขณะเดียวกันก็ไม่ลืมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ “ชุมชน” สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลไปแล้ว 177 ชุมชน

โดยสามารถยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างรายได้ให้ชุมชนแล้วมากกว่า 137ล้านบาทไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้านการเกษตรอัจฉริยะ เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูป โดรนเพื่อการเกษตร แอปพลิเคชันสําหรับการบริหารจัดการธุรกิจให้กับวิสาหกิจชุมชน เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยวตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ด้านการขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมดิจิทัลโดยภารกิจต่าง ๆ มี ดร.รัฐศาสตร์ กรสูตรองผู้อํานวยการใหญ่ (กลุ่มสังคมและกําลังคนดิจิทัล)เป็นผู้ดําเนินการขณะที่ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับภาคเศรษฐกิจสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ดีป้า

โดยสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น รับบทเป็น “ทีมลงทุนร่วมสร้าง” สร้างระบบนิเวศด้านเศรษฐกิจดิจิทัลพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการดิจิทัลได้พบกัน อีกทั้งร่วมลงทุนและหาตลาดภาครัฐและภาคเอกชนสําหรับผู้ให้บริการโดยที่ผ่านมา ดีป้า ได้ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนดิจิทัลสตาร์ทอัพสัญชาติไทยไปแล้ว 98ราย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม 6,890ล้านบาท พร้อมเดินหน้าผลักดันดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยสู่ระดับสากล อีกทั้งเป็นกําลังสําคัญในการส่งเสริมดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยเข้าสู่ระดับ Series A แล้ว 4 ราย และมีแผนที่จะสนับสนุนให้เกิด “ยูนิคอร์น” สัญชาติไทยให้ได้ในที่สุด พร้อมกันนี้ ดีป้า ยังสร้างมาตรฐานที่ยั่งยืน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ใช้บริการ ทั้งผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ตลาดสด และเกษตรกรสามารถเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ด้วยกลไกต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และสร้างรายได้อย่างยั่งยืนผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลไปแล้ว6,407ราย สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้สําหรับปีนี้ที่ 4,000 ราย

ซึ่งดําเนินการโดยนายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อํานวยการใหญ่ (กลุ่มงานเศรษฐกิจดิจิทัล)นอกจากนี้ ดีป้า ยังมีทีมโครงการพิเศษที่ดําเนินยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับนวัตกรรมดิจิทัล โดยดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อํานวยการใหญ่ (กลุ่มงานโครงการพิเศษ)ที่เล็งเห็นว่า โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลถือเป็นปัจจัยสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ อีกทั้งดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติ ดังนั้น ดีป้า จึงเร่งยกระดับพื้นที่ที่มีความพร้อมจากทั่วประเทศสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)ตามเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชน รวมถึงการมีส่วนรวมของ

ประชาชนในพื้นที่ในการวิเคราะห์และเฟ้นหาบริการที่เหมาะสมจากเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพก่อนนํามาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและยั่งยืน โดยตลอดระยะเวลา3 ปีที่ผ่านมามีการประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะแล้ว40 เมือง และตั้งเป้าที่จะพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย จํานวน 100เมืองภายในปี 2565ดีป้าโดยสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัลยังได้พัฒนา Thailand Digital Valley บนพื้นที่ 30 ไร่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand หรือ EECd)เพื่อเป็นศูนย์กลางการออกแบบพัฒนาวิเคราะห์ ทดสอบ ทดลองเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูง ไม่ว่าจะเป็นIoT, Data Science, 5G Applications, Smart Devices, High Value-Added Software, Robotics, Cloud และ Digital Servicesอีกทั้งเป็นพื้นที่จับคู่ธุรกิจระหว่างบริษัทชั้นนําระดับโลกกับดิจิทัลสตาร์ทอัพ โดยเฉพาะเทคโนโลยีเป้าหมายใน 6สาขา ประกอบด้วย เทคโนโลยีเพื่อการเงิน (FinTech) เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร (AgTech) เทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว (Travel Tech) เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (Health Tech) เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (EdTech) และเทคโนโลยีเพื่อการบริการภาครัฐ (GovTech) ก่อนขยายตลาดเชิงพาณิชย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมกันนี้ ดีป้า ประสงค์ที่จะเปลี่ยนสังคมผู้บริโภคไปสู่สังคมผู้ใช้ให้เกิดประโยชน์ พร้อมผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนระบบนิเวศน์ด้านดิจิทัลอย่างเข้มแข็งอีกทั้งเป็นแรงจูงใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและธุรกิจชั้นนําในอุตสาหกรรมดิจิทัล

ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร

โดยมุ่งหวังให้ Thailand Digital Velley ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN Digital Hub)ต่อไปโดยภายใน Thailand Digital Valley ประกอบด้วย 5 อาคาร รวมพื้นที่ใช้สอยกว่า 86,000 ตารางเมตร ได้แก่ depaDigital One Stop ServiceCentre อาคารหลังแรกในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่สร้างแล้วเสร็จและมีการจองสิทธิ์เช่าโดยเอกชนเต็มพื้นที่แล้ว ขณะที่อาคารหลังที่สองคือ Digital Startup Knowledge Exchange Centre ที่ได้รับเกียรติจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณทรงเป็นองค์์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์์ สร้างแล้วเสร็จไปกว่า 50% และมีบริษัทเอกชน รวมถึงดิจิทัลสตาร์ทอัพจองสิทธิ์เช่าพื้นที่แล้วกว่า 25%นอกจากนี้ ยังมีอาคาร Digital Co-creation & Innovation Centreที่อยู่ระหว่างเตรียมประกาศผู้รับจ้าง อาคาร Digital Edutainment Complex และอาคาร Digital Go Global Centre ซึ่งทั้งหมดจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2566ปี 2564ดีป้า พร้อมเดินหน้าผลักดันในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยสู่ยุคดิจิทัล โดยการจัดตั้ง Drone Universityเพื่อพัฒนาคนให้รู้จักนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ประกอบวิชาชีพรวมถึงการจัดตั้ง AI Universityโดยให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างทักษะ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อผลิตบุคลากรตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมการผลักดันเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ดิจิทัลและไอโอทีในชื่อ dSUREการสร้างแพลตฟอร์มไทยเพื่อคนไทย (National Platform for All)

ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานโครงการพิเศษ

การนําเทคโนโลยี 5Gมาเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญสําหรับโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาTechHunting รวมถึง Big Dataพร้อมสานต่อการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะและการพัฒนา Thailand DigitalValley“ดีป้าจะคงความเป็นแถวหน้าด้านการส่งเสริมและพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลตามแนวคิด ‘Premier’ที่พร้อมทํางานเชิงรุกเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนคิดเป็น ทําเป็น และทําได้ อีกทั้งเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน”ผู้อํานวยการใหญ่ ดีป้ากล่าว

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มสังคมและกำลังคนดิจิทัล
นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานเศรษฐกิจดิจิทัล
บทความก่อนหน้านี้วิเคราะห์ : สิ่งที่จะตามมาในการระบาดระลอก 2
บทความถัดไปอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมโรงแรมไทย