“ซีพีออลล์”ร่วมปั้นโมเดลจัดการขยะ“ต้นกล้าไร้ถัง”จาก15ตันเหลือ2กก.ต่อเดือนพร้อมขยายสู่โรงเรียนCONNEXTEDเกือบ400แห่งทั่วประเทศ

ความสำร็จจากความพยายามกว่า5ปีของโรงเรียนอนุบาลทับสะแกจ.ประจวบคีรีขันธ์ในการแก้ปัญหาการจัดการขยะดูจะได้รับการยกระดับและการต่อยอดอย่างต่อเนื่องล่าสุดหลังจากโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็น“โรงเรียนBestPractice”ภายใต้มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี(CONNEXTED)ส่วนที่บมจ.ซีพีออลล์ดูแลโครงการ“ต้นกล้าไร้ถัง”ซึ่งประสบความส าเร็จในการลดขยะจาก15ตันต่อเดือนเหลือเพียง2กิโลกรัมต่อเดือนกำลังจะได้รับการขยายผลสู่โรงเรียน392แห่งทั่วประเทศ

คุณครูสุดารัตน์ สังข์ฤทธิ์ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

สุดารัตน์สังข์ฤทธิ์หรือครูต้ออาจารย์ชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลทับสะแกจ.ประจวบคีรีขันธ์ผู้ดูแลโครงการ“ต้นกล้าไร้ถัง”เล่าว่าแนวทางการจัดการขยะที่นิยมในปัจจุบันคือการจัดการขยะแบบแยกถังเน้นมีถังขยะจำนวนมากและแยกประเภทให้เรียบร้อยแต่แนวทางการจัดการขยะแบบไร้ถังซึ่งได้รับความรู้มาจากดร.ไพบูลย์โพธิ์สุวรรณสถาบันพระปกเกล้าเป็นแนวทางที่สวนทางกับกระแสหลักเพราะมุ่งเน้นให้โรงเรียนจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางลดและเลิกการใช้สิ่งที่กาลังจะกลายมาเป็นขยะเช่นหลอดจานกระดาษแก้วน้าแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งการนำสิ่งที่คนมองว่าเป็นขยะมารียูสรีไซเคิลการจัดการวัสดุอินทรีย์การสร้างความร่วมมือเพื่อลดขยะกับพ่อค้าแม่ค้าในโรงเรียนการบ่มเพาะนักเรียนในโรงเรียนกว่า600คนให้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะในชีวิตประจำวันตั้งแต่ต้นโดยภายหลังจากเริ่มดาเนินการในปี2558โรงเรียนสามารถลดปริมาณขยะลงได้อย่างต่อเนื่องจาก15ตันต่อเดือนเหลือเพียง2กิโลกรัมต่อเดือนโรงเรียนยังได้รับการยกระดับเป็น“ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน”เผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการขยะไปสู่ชุมชนและโรงเรียนอื่นๆด้วย“เราจะโดดเด่นโดยที่รอบข้างเต็มไปด้วยขยะไม่ได้ต้องออกโรงช่วยชุมชนโดยการสร้างต้นกล้าในโรงเรียนนั่นคือเยาวชนกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนกล้าที่จะสวนกระแสกล้าที่จะทาทุกอย่างที่เขาไม่ทากันเพื่อให้ลดขยะลงได้มากที่สุด”

สุดารัตน์ย้ำด้านธานินทร์บูรณมานิตกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซีพีออลล์จ ากัด(มหาชน)ผู้บริหารออลล์ออนไลน์และเซเว่นอีเลฟเว่นกล่าวว่าโรงเรียนอนุบาลทับสะแกถือเป็น1ใน32โรงเรียนที่ได้รับการยกย่องเป็นโรงเรียนBestPracticeและถือเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่โรงเรียนที่จัดท าโครงการด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างโดดเด่นสาหรับการขยายผลโครงการต้นกล้าไร้ถังไปสู่ทั่วประเทศนั้นบริษัทจะเริ่มด าเนินการกับโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายสานอนาคตการศึกษาCONNEXTEDภายใต้ความดูแลของซีพีออลล์จ านวน392โรงเรียนเริ่มจากปีการศึกษา2563จ านวน50โรงเรียนปีการศึกษา2564เพิ่มเป็น100โรงเรียนและปีการศึกษา2565ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของโครงการสานอนาคตการศึกษาCONNEXTEDเพิ่มจนครบ392โรงเรียนโดยโรงเรียนอนุบาลทับสะแกจะจัดท าคู่มือการด าเนินงานโครงการต้นกล้าไร้ถังให้แก่

โรงเรียนต่างๆแนะนำเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์คอยให้คำแนะน าแก่โรงเรียนต่างๆอย่างใกล้ชิดและลงไปประเมินผลการด าเนินงานที่ผ่านมาซีพีออลล์และผู้นำรุ่นใหม่ของซีพีออลล์(SchoolPartner)ได้ลงพื้นที่ร่วมสนับสนุนทั้งด้านคำแนะน าและงบประมาณเพื่อให้โครงการสามารถขยายผลไปได้อย่างรวดเร็วและสามารถด าเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืนสร้างรายได้กลับมาสู่ชุมชนปัจจุบันมีหน่วยงานและองค์กรต่างๆเข้ามาเรียนรู้งานจากศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสร้างรายได้กลับสู่โรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่องปรีดาสุขใจนายอำเภอทับสะแกจ.ประจวบคีรีขันธ์กล่าวว่าโครงการต้นกล้าไร้ถังเข้ามาช่วยสร้างประโยชน์3ข้อให้แก่ชุมชน

1.ช่วยสร้างสูตรสำเร็จในการบริหารจัดการขยะว่าต้องมีการจัดการอย่างไร2.ช่วยจัดการปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทางซึ่งเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน3.ช่วยปลูกฝังเยาวชนให้มีจิตสาธารณะสร้างบุคลากรเข้ามาท างานเรื่องขยะสร้างการมีส่วนร่วมและนิสัยที่ดีที่จะติดตัวเด็กไปตลอด“ทุกวันนี้เทศบาลตำบลทับสะแกต้องมีหน้าที่ในการเก็บขยะวันละ7ตันแล้วนำไปกำจัดที่อำเภอปราณบุรีต้องเดินทางไปกลับทุกวันวันละ240กิโลเมตรยิ่งไปกว่านั้นคือในปี2564แหล่งกำจัดขยะที่ปราณบุรีจะปิด

ซึ่งปกติพี่น้องประชาชนในเทศบาลเขาเสียค่าธรรมเนียม20บาทแล้วยกขยะออกมาจากนอกรั้วบ้านที่เหลือเป็นหน้าที่ของเทศบาลตอนนี้เราก็ต้องสื่อสารท าความเข้าใจกับเขาว่าถึงแม้จะ20บาทหรือ200บาทแต่ว่าอนาคตข้างหน้ามันมีปัญหาเรื่องแหล่งทิ้งขยะโครงการต้นกล้าไร้ถังจึงยิ่งมีความสำคัญที่จะช่วยลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง”ปรีดาระบุด้านธนัญชัยสุขสว่างผู้นำรุ่นใหม่(SchoolPartner)บมจ.ซีพีออลล์กล่าวว่าได้พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมว่าโรงเรียนขาดเรื่องไหนต้องทาเรื่องอะไรเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ต่อน้องนักเรียนคุณครูและสังคมโดยพิจารณาจากศักยภาพและขีดความสามารถของโรงเรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและส่งดีต่อส่วนรวม

โดยจากการลงพื้นที่โรงเรียนพบว่านักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นป.1-ป.6สามารถเรียนรู้วิธีการจัดการขยะด้วยตัวเองอย่างน่าประทับใจสำหรับบริษัทซีพีออลล์จำกัด(มหาชน)เป็นหนึ่งในพันธมิตรก่อตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี(CONNEXTED)และเป็น1ใน41องค์กรเอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญและตอบรับการมีส่วนร่วมทางการศึกษาโดยปัจจุบันซีพีออลล์ดูแลโรงเรียนในโครงการCONNEXTEDจ านวน392แห่งทั่วประเทศร่วมสนับสนุนโรงเรียนให้สามารถดำเนินโครงการด้านต่างๆทั้งโครงการที่ช่วยลดความเหลื่อมล้าโครงการพัฒนำคุณภาพคนโครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันโครงการส่งเสริมอาชีพโครงการด้านสิ่งแวดล้อมโดยมีผู้นำรุ่นใหม่หรือSchoolPartnerซึ่งเป็นอาสาสมัครจากในองค์กรร่วมลงพื้นที่และคอยให้คาแนะนาในการพัฒนาโครงการของโรงเรียนต่างๆอย่างใกล้ชิด

นายธนัญชัย สุขสว่าง ผู้นำรุ่นใหม่ (SP)
นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก
คุณธานินทร์ บมจ.ซีพี ออลล์
บทความก่อนหน้านี้หลังคลอด…หน้าท้องยังไม่ยุบเลย…ทำอย่างไรดี???
บทความถัดไป“วิรัช” รับ 6 ญัตติแก้ไขรธน.ผ่านยาก เหตุคาดเดาไม่ได้ ส.ว.จะเห็นชอบด้วยหรือไม่