กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) คว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณ ด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ระดับดีเด่น จากกรมบัญชีกลาง

เมื่อวันที่ 14กันยายน 2563ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล –นายประยูรรัตนเสนีย์อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) กระทรวงมหาดไทย เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ระดับดีเด่น ส าหรับหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจัดขึ้นโดยกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังเพื่อมอบรางวัลอันทรงเกียรติให้หน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เพื่อเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่นต่อไป

สำหรับหลักเกณฑ์การประเมินตามขั้นตอนการบริหารด้านการเงินการคลัง 5มิติประกอบด้วยมิติด้านการจัดซื้อจัดจ้างมิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชีภาครัฐ มิติด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ และมิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด โดยหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ประเมินมีการบริหารจัดการเป็นเลิศ จะได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับมอบรางวัลในแต่ละประเภท รวม 8ประเภท ได้แก่ 1. รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 2. ประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 3. ประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย 4. ประกาศเกียรติคุณด้านการบัญชีภาครัฐ 5. ประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ 6. ประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด 7. ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และ 8. ประกาศเกียรติคุณส่งเสริมความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ถือเป็นรางวัลที่แสดงถึงศักยภาพของบุคลากรสถ.ทุกคนที่มุ่งมั่นปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานตามระเบียบของกรมบัญชีกลางและมาตรฐานจริยธรรมด้วยความสุจริต โปร่งใส

“สิ่งสาคัญที่สุดคือการให้ความอิสระในการตรวจสอบภายในซึ่งเป็นเครื่องมือและผู้ช่วยที่สาคัญของผู้บริหารทุกระดับในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานให้เกิดกระบวนการกากับดูแลองค์การที่ดีรางวัลนี้ถือเป็นแรงบันดาลใจและแรงผลักดันให้บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้มีความรู้มีทักษะในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”อธิบดีสถ.กล่าว

บทความก่อนหน้านี้ลุ้น ‘ครม.’ เคาะแจกเงินบัตรคนจน-คนละครึ่ง
บทความถัดไป“ไทย” ครองแชมป์ทวีตข้อความ K-Pop มากสุดในโลก