งานยุคโควิด 19 ‘ฟรีแลนซ์-ครู-หมอ’อาชีพเนื้อหอม

สาหรับนักศึกษาจบใหม่ในปีนี้ต้องเผชิญกับภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นต้องมีการปรับตัวอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและพร้อมรับมือกับอนาคต#งานยุคโควิด #bangkokbank #bangkokbanksme #sme ผลกระทบจากโควิด 19 ท าให้หลายภาคส่วนกังวลสถานการณ์ว่างงานในประเทศ โดยเฉพาะการว่างงานของบัณฑิตจบใหม่ในปี 2564 เกือบ 500,000 คนอาจจะเข้าสู่การว่างงานแบบถาวร เพราะการจ้างงานในประเทศน้อยลงจนส่งผลให้ตลาดแรงงานไม่พอรองรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาใหม่ เพราะนายจ้างมีปริมาณงานลดลง ปิดกิจการ ลดขนาดองค์กร สถานประกอบการหลายแห่งปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานจากเต็มเวลา เป็นการจ้างงานแบบPart-timeซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกอย่างไรก็ตามสถานกาณ์ยังไม่ดูเลวร้ายเสมอไปเพราะยังมีหลากหลายอาชีพที่ตลาดยังคงต้องการสูงในขณะนี้โดยรายงานของ จ๊อบไทย (JobThai)ผู้ให้บริการหางาน สมัครงาน ออนไลน์ เปิดเผยข้อมูลความต้องการแรงงานขององค์กรในจ๊อบไทยแพลตฟอร์ม พบว่า องค์กรมีความต้องการแรงงานในช่วงครึ่งปีแรกรวมกันอยู่ที่ 303,776 อัตรา(เป็นการนับจานวนอัตราแบบไม่ซ้ากัน)ซึ่งมีการเปิดรับสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่124,629 อัตรา แต่ในช่วงเดือนมีนาคม–เมษายนการจ้างงานลดลง 16.5% เทียบกับเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่การระบาดของไวรัสโควิด19เริ่มมีตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงขึ้นและกระจายวงกว้างมากขึ้นทาให้ธุรกิจต่างๆได้รับ

ผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนด้านผู้ใช้งานหางานสมัครงานมีการใช้งานมากกว่า11ล้านคนเติบโตขึ้น7.5%ซึ่งมีการสมัครงาน 8,876,727 ครั้งเติบโตขึ้น31.0%เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์Facebook bangkokbanksmeนางสาวแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการจ๊อบไทย (JobThai)เปิดเผยว่า ทิศทางของตลาดแรงงานจากนี้ไปคาดว่าจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยดูสถิติช่วงต้นเดือนกรกฎาคมพบว่าสายอาชีพที่มีแนวโน้มเปิดรับเพิ่มขึ้นได้แก่Freelance,อาจารย์/ครู,แพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุข ส าหรับการหางานสมัครงานในจ๊อบไทยมีการเติบโตขึ้นมากซึ่งจ๊อบไทยได้ออกฟีเจอร์การค้นหางานที่ให้ทางานที่บ้านได้(Work from Home)และค้นหางานที่เปิดรับสัมภาษณ์ออนไลน์ เพื่อสร้างความสะดวก ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการและคนหางานด้วยหากแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ช่วง คือช่วงก่อนระบาดหนัก(มกราคม-กุมภาพันธ์)ช่วงระบาดหนักและล็อกดาวน์(มีนาคม-เมษายน) และช่วงคลายล็อกดาวน์(พฤษภาคม-มิถุนายน) พบว่า ช่วงระบาดหนักและล็อกดาวน์ มีสายงานเดียวที่เปิดรับคนเพิ่มขึ้นคือแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขเพิ่มขึ้น0.5%ส่วนช่วงคลายล็อกดาวน์มีการเปิดรับFreelanceเพิ่มขึ้น36.4%

สาหรับสถานการณ์ความต้องการแรงงานและพฤติกรรมความต้องการของผู้สมัครงานทั่วประเทศในช่วงครึ่งปีแรกของปี2563ดังนี้5 ประเภทธุรกิจมีความต้องการแรงงานมากที่สุด1. อาหาร-เครื่องดื่ม58,724 อัตรา แม้การผลิตในอุตสาหกรรมอาหารไตรมาสที่ 1 ปี 2563 จะปรับตัวลดลง (ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม) แต่ผู้บริโภคยังคงมีการใช้จ่ายในหมวดสินค้าและบริการที่จาเป็นต่อชีวิตประจาวันทาให้ประเภทธุรกิจนี้ยังคงมีความต้องการแรงงานมาเป็นอันดับแรกซึ่งลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 22.9%2. บริการ44,750อัตราความต้องการแรงงานในธุรกิจประเภทนี้จะเป็นธุรกิจบริการที่นอกเหนือจากธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากภาคท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจบริการท าความสะอาด ธุรกิจบริการด้านระบบ ธุรกิจบริการฝึกอบรม3. ก่อสร้าง41,353 อัตรา โดยอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการยังคงสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ แม้ภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้างจะมีแนวโน้มหดตัวตามเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงมาก ท าให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์บางส่วนเลื่อนการเปิดตัวโครงการใหม่ออกไป แต่การก่อสร้างโครงการภาครัฐยังคงมีแรงขับเคลื่อนจากโครงการเมกะโปรเจกต์คมนาคม เช่น โครงการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการสนามบิน โครงการท่าเรือ โครงการมอเตอร์เวย์ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ4. ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์39,883 อัตรา ผลจากการระบาดของไวรัสโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบต่อยอดการจ าหน่ายและการผลิตรถยนต์ในประเทศและการส่งออกให้ชะลอตัวลง และยังกระทบต่อเนื่องไปยังผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ผู้ผลิตอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนต์รวมถึงตัวแทนจาหน่าย(ที่มา:สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)แม้ธุรกิจนี้จะอยู่ในห้าอันดับแรกที่ต้องการแรงงานมาก แต่เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนพบว่าความต้องการแรงงานลดลงถึง 31.8%

5. ค้าปลีก37,482 อัตรา ธุรกิจค้าปลีกโดยรวมมีผลกระทบค่อนข้างมาก ยกเว้นสินค้าอุปโภค บริโภคที่จาเป็นต้องใช้ในการดารงชีวิตเช่นอาหารและของใช้ส่วนตัวทาให้ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อยังคงมีความต้องการแรงงาน5 ประเภทธุรกิจที่มีความต้องการแรงงานน้อยที่สุด1. ธุรกิจท่องเที่ยว1,690 อัตรา การระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจรุนแรงขึ้นในทุกด้าน โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่หดตัวรุนแรงหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยที่มีประกาศใช้มาตรการจากัดการเดินทางระหว่างประเทศซึ่งความต้องการแรงงานในธุรกิจนี้ลดลงถึง65.8%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย)2. ธุรกิจความบันเทิง2,075 อัตรา เป็นอีกอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศปิดสถานที่สาธารณะต่างๆ ประกอบกับมาตรการควบคุมโรค โดยห้ามการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนเป็นจ านวนมาก รวมถึงการถ่ายท าภาพยนตร์ ละคร ซีรีย์ โฆษณา3. ธุรกิจกระดาษ/เครื่องเขียน2,200 อัตราธุรกิจกระดาษที่เกี่ยวเนื่องกับสื่อสิ่งพิมพ์มีความต้องการลดลงส่วนธุรกิจกระดาษที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์แม้มีความต้องการใช้เติบโตขึ้นแต่โดยภาพรวมจะเห็นว่าธุรกิจนี้อยู่ในกลุ่มที่มีความความต้องการแรงงานน้อยเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นๆในจ๊อบไทยแพลตฟอร์ม4. ธุรกิจโรงแรม/Resort/Spa/สนามกอล์ฟ2,820 อัตรา จากมาตรการควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด 19 ท าให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติในไทยลดลงซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจที่กลุ่มนี้ท าให้ธุรกิจกลุ่มนี้มีการจ้างงานลดมากที่สุดโดยลดลงถึง75.7%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน5. ธุรกิจอัญมณี/เครื่องประดับ3,092 อัตรา การผลิตและจ าหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับปรับตัวลดลง เนื่องจากการผลิตเพื่อการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศลดลง ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบสองธุรกิจที่สภาอุตสาหกรรมประเมินว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมาก5 สายงานที่องค์กรเปิดรับมากที่สุด

อันดับหนึ่ง ฝ่ายขาย คิดเป็น 19.9%อันดับสอง ช่างเทคนิค คิดเป็น 10.3%อันดับสาม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ คิดเป็น 7.9%อันดับสี่ วิศวกร คิดเป็น 5.8%อันดับห้าธุรการ/จัดซื้อคิดเป็น5.7%5 สายงานที่คนสมัครมากที่สุดอันดับหนึ่งธุรการ/จัดซื้อคิดเป็น12.7%อันดับสอง ฝ่ายขาย คิดเป็น 9.5%อันดับสาม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ คิดเป็น 9.1%อันดับสี่ งานบุคคล/ฝึกอบรม คิดเป็น 6.2%อันดับห้า ขนส่ง-คลังสินค้า คิดเป็น 6.1%สาหรับนักศึกษาจบใหม่ในปีนี้ต้องเผชิญกับภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นต้องมีการปรับตัวอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและพร้อมรับมือกับอนาคต ส าหรับสายงานที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่มีดังนี้5 สายงานที่องค์กรเปิดรับนักศึกษาจบใหม่ วุฒิปริญญาตรีมากที่สุดอันดับหนึ่ง ฝ่ายขาย คิดเป็น 23.3%อันดับสอง บริการ คิดเป็น 11.8%

อันดับสามธุรการ/จัดซื้อคิดเป็น9.0%อันดับสี่ วิศวกร คิดเป็น 7.2%อันดับห้า ช่างเทคนิค คิดเป็น 7.1%5 สายงานที่นักศึกษาจบใหม่ วุฒิปริญญาตรีสมัครมากที่สุดอันดับหนึ่งธุรการ/จัดซื้อคิดเป็น15.8%อันดับสอง วิศวกร คิดเป็น 10.3%อันดับสาม ฝ่ายขาย คิดเป็น 9.5%อันดับสี่ ผลิต/ควบคุมคุณภาพ คิดเป็น 8.0%อันดับห้า บริการ คิดเป็น 7.1%

เมื่อดูข้อมูลเชิงลึกในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 พบว่า5 ประเภทธุรกิจที่มีความต้องการแรงงานลดลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2562อันดับหนึ่ง ธุรกิจโรงแรม ลดลง 75.7%อันดับสอง ธุรกิจท่องเที่ยว ลดลง 65.8% อันดับหนึ่งและสองเป็นผลกระทบโดยตรงการท่องเที่ยวที่หดตัวรุนแรงอันดับสาม ธุรกิจที่ปรึกษา ลดลง 38.9%อันดับสี่ธุรกิจสิ่งทอลดลง37.9%อันดับห้า ธุรกิจน าเข้า-ส่งออก ลดลง 36.6%5 ประเภทธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทางลบน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2562พบว่า

อันดับหนึ่งธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมรับเพิ่ม38.7%อันดับสองธุรกิจพลังงานรับเพิ่ม0.3%อันดับสาม ธุรกิจคอมพิวเตอร์/ไอที ลดลง 5.2%อันดับสี่ ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน ลดลง 9.0%อันดับห้า ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ลดลง 9.4%แหล่งที่มา:จ๊อบไทย (JobThai)

มัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<<

ใจเปิด’ ปรับตัว ปรับธุรกิจ พร้อมรับมือทุกความเสี่ยงจากโควิด 19

7 กฎเหล็กทำธุรกิจที่ปรับใช้ได้ทุกยุคสมัย

Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน
1333

 

บทความก่อนหน้านี้‘วันนอร์’ โอด ชุมนุมบนถนนก็ผิด สนามหลวงก็ห้าม ถามจะให้ น.ศ.ไปชุมนุมที่ไหน
บทความถัดไปวงค์ ตาวัน | กลับสู่ยุคนายกฯ ต้องมาจากการเลือกตั้ง