สถ. แจงปรับปรุงระบบ e-Plan ให้เชื่อมโยงกับ e-MENSCR ของสภาพัฒน์ฯ และ e-LAAS ของ อปท. เพื่อช่วยประเมินความก้าวหน้าและวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

สถ. แจงปรับปรุงระบบ e-Plan ให้เชื่อมโยงกับ e-MENSCR ของสภาพัฒน์ฯ และ e-LAAS ของ อปท. เพื่อช่วยประเมินความก้าวหน้าและวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

วันนี้ (17 กันยายน 2563) เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร – นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี ท้องถิ่นจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ ท้องถิ่นอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และเจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับระบบ e-Plan เข้ารับการฝึกอบรบ

อธิบดี สถ. กล่าวว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) เป็นเครื่องมือสนับสนุนส่งเสริมการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้ใช้มาตั้งแต่ปี 2549 และขณะนี้ได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับการจัดการข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาประเทศ ได้เชื่อมโยงระบบกับฐานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูล รวมทั้งเชื่อมโยงการวางแผน

พัฒนาท้องถิ่นกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศร่วมกับระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (e-MENSCR) ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

“ขอความร่วมมือบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุกคน ทำความเข้าใจและฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบ e-Plan รูปแบบใหม่ให้เกิดความชำนาญ ให้ระบบใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ขอเรียนย้ำว่าระบบที่เชื่อมโยงกันนี้ รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง สามารถใช้สำหรับติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้า ผลสัมฤทธิ์การดำเนินการ รวมทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะของแผนงาน/โครงการได้อย่างรวดเร็ว ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินของผู้บริหารฯ และปรับปรุงการบริหารงานอย่างถูกต้องตรงกับสถานการณ์” อธิบดี สถ. กล่าว

https://www.facebook.com/187541454601554/posts/3568465909842408/?d=n

บทความก่อนหน้านี้“จิรายุ” ของขึ้น! แนะ”ประยุทธ์” รีบปลดลิ่วล้อด่ากราด แทนที่จะแจงด้วยหลักการ หากไม่ขอขมารอหมายศาลเลย
บทความถัดไป‘วันนอร์’ โอด ชุมนุมบนถนนก็ผิด สนามหลวงก็ห้าม ถามจะให้ น.ศ.ไปชุมนุมที่ไหน