ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สระบุรี สร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่

มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี🍄
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น.
นางศุภิสรา แสงบุตร ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพจ.สระบุรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอมวกเหล็ก และผู้นำ อช. ลงพื้นที่สนับสนุนและติดตามการดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรม: สร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ พื้นที่ตัวอย่างของผู้นำต้นแบบ นายปรมินทร์ จบเจนไพร บ้านคลองระบัง ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
👉โดยกิจกรรมดังกล่าวนั้นกำหนดดำเนินการ 3 วัน มีประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นเครือข่ายในพื้นที่ตัวอย่างของผู้นำต้นแบบ จำนวน 15 คน สำหรับการจัดกิจกรรมในวันแรกมีดังนี้
🌳 การทบทวนบทเรียน แลกเปรียนเรียนรู้และใหความรู้ด้านการขุนคลองไส้ไก่ในพื้นที่ดิน โคก หนอง นา
🌳 การปลูกพืชริมคลองไส้ไก่เพื่อป้องกันดินพังทลาย
🌳 การจัดกระบวนการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติ ดังนี้
👉 การปลูกพืช และปลูกผักสวนครัว
👉 การขุดคลองใส้ไก่และการขุดหลุ่มขนมครก
🌸 วัตถุประสงค์ของโครงเพื่อ
เพื่อเป็นแนวทางให้ประชาชนในพื้นที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพบริบทพื้นที่ ของตนและสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีความเข้าใจหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
…………………………………..📝📝
📷 ภาพ/ข่าว โดย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี📝

บทความก่อนหน้านี้อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ : คุณประยุทธ์
บทความถัดไปต่างประเทศอินโดจีน : เขื่อน เขื่อน และเขื่อน!